Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

COMUNICAT

Astăzi, 15 octombrie 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța a avut loc, la inițiativa Prefectului Județului Constanța, domnul Adrian Viorel Nicolaescu, o întâlnire de lucru între conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, directori ai unităților de învățământ în care s-au confirmat de la începutul anului școlar cazuri de meningită acută virală și conducerea Direcției de Sănătate Publică Constanța.

În cadrul discuțiilor s-au stabilit măsurile pentru limitarea apariției de noi cazuri în unitățile de învățământ, astfel:

1. Intensificarea comunicării între Direcția de Sănătate Publică, rețeaua de medici școlari și directorii instituțiilor de învățământ. La unitățile de învățământ unde nu se asigură asistența medicală prin rețeaua de medici școlari, primarii vor găsi soluții pentru asigurarea unor cadre medicale.

2. Unitățile de învățământ vor realiza:

-     triajul clinic zilnic al elevilor, cu anunțarea familiilor și trimiterea imediată a celor cu simptomatologie la medicul de familie sau la medicul de medicină școlară;

-     aerisirea spațiilor, atât cele destinate cursurilor cât și cele de tranzit și grupurile sanitare;

-     curățenie și dezinfecție riguroasă în spațiile de învațământ și la grupurile sanitare;

-     educația sanitară a elevilor, cu recomandarea de a folosi batiste de unică folosință, inclusiv în caz de strănut sau tuse, spălarea mâinilor cu apă și săpun cât mai des (înainte de masă, după folosirea grupurilor sanitare și ori de câte ori este nevoie), iar obiectele personale (sticla cu apa, paharul, prosopul etc.) nu se utilizează în comun.

3. Direcția de Sănătate Publică Constanța, prin Serviciul de promovare a sănătății, va face o acțiune de informare cu privire la măsurile de prevenire a meningitei acute virale în cadrul unităților de învățământ din județ.

4. Direcția de Sănătate Publică Constanța, prin intermediul echipei de specialitate, va continua acțiunile de dezinfecție în unitățile școlare care au prezentat cazuri de îmbolnăvire. Astfel de acțiuni au avut loc deja în patru unități de învățământ.

5. Echipe de control din cadrul Direcției de Sănătate Publică vor continua acțiuni de evaluare a condițiilor igienico – sanitare în instituțiile de învățământ unde au apărut cazurile de meningită acută virală.

 

Inspector Școlar General,

Prof. Zoia Gabriela Bucovală

17 octombrie 2016 UPDATE: Material informativ din partea Direcției de Sănătate Publică

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020  (POCU), Apel proiecte nr. 4, Axa Prioritară nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu parteneri privați, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Axei Prioritare nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare.

ISJ CT Procedura selecție parteneri

27 octombrie 2016, ora 8.00 Rezultat selecție parteneri

Eventualele contestații se pot depune azi, 27 octombrie 2016, la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța, între orele 9.30 – 12.00 și 14.00 – 16.00.

RECOMANDĂRI DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Având în vedere adresa Ministerului Sănătății, Direcția de Sănătate Publică Județeană, Constanța, nr. 19416/11.10.2016, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean Constanța nr. 3848A/11.10.2016, vă transmitem recomandările primite în cazurile de meningită acută virală:

Cum se poate preveni contaminarea în colectivitate
Nu sunt necesare măsuri de prevenție suplimentare. Sunt suficiente măsurile de igienă curente, cu condiția să fie corect aplicate.
Recomandăm ca în unitățile de învățământ să se insiste pe:
-   Triajul clinic zilnic al elevilor, cu trimiterea imediată a celor cu simptomalogie la medicul de familie sau medicul de medicină școlară;
-   Aerisirea spațiilor, atât cele destinate cursurilor, cât și cele de tranzit și grupurile sanitare;
-   Curățenie și dezinfecție riguroasă în spațiile de învățământ și la grupurile sanitare;
-   Educația sanitară a elevilor, cu recomandarea de folosire a batistelor de unică utilizare inclusiv în caz de strănut sau tuse, precum și spălarea mâinilor cu apă cât mai des (înainte de masă, după folosirea grupurilor sanitare și ori de câte ori este nevoie);
-   Obiectele personale (sticla de apă, prosopul, etc.) nu se otilizează în comun!

Cum se poate preveni contaminarea în familie
Străduiți-vă să respectați următoarele reguli:
-   Membrii familiei vor utiliza vesela, tacâmuri, prosoape, batiste, periuța de dinți, etc. personalizate;
-   Spălarea pe mâini cât mai des și mai ales după contactul cu persoana bolnavă și cu oricare dintre obiectele acestuia;
-   Insistați ca și persoana bolnavă să se spele cât mai frecvent pe mâini;
-   Evitarea contactului direct cu persoana bolnavă.

CONCURS DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform listei atașate.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;

d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean www.isjcta.ro. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0753 063 517, de luni până vineri, între orele 10,00 – 14,00

Proiectele de dezvoltare instituțională / Planurile de acțiune ale unităților de învățământ se pot consulta la adresa https://www.dropbox.com/sh/ymoeunj98rmmlc2/AACVF20oUX-4uzBbZYUoWJFSa?dl=0

Informații Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice http://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99coli

17 septembrie 2016 Modele itemi proba scrisă

28 septembrie 2016 Procedură proba scrisă

4 octombrie 2016 Centrul special pentru proba scrisă: LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANȚA, Str. Mărțișorului nr. 3-5

7 octombrie 2016 Tragerea la sorți a asistenților va avea loc marți, 11 octombrie 2016, ora 12.00, la Palatul Copiilor Constanța

7 octombrie 2016 Informații în atenția membrilor comisiilor de concurs din unitățile școlare

10 octombrie 2016 Rezultatul verificării dosarelor de înscriere depuse de candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/ director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

11 octombrie În atenția candidaților care participă la proba scrisă

12 octombrie 2016 REZULTATELE PROBEI SCRISE

14 octombrie 2016 Probele Analiză CV și Interviu se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 4 noiembrie 2016, la Școala Gimnazială nr. 6 ”Nicolae Titulescu” Constanța, Aleea Cameliei nr. 2, conform graficului atașat. 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din Metodologie, în momentul susținerii probei de interviu candidații vor depune, în format tipărit, la comisia de concurs, un exemplar al ofertei manageriale și planului operațional pentru un an, identic cu exemplarul depus la înscriere.

Programare probele B C

REZULTATE ANALIZĂ CV și INTERVIU

MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL, PROF. ZOIA-GABRIELA BUCOVALĂ, CU OCAZIA ÎNCEPERII ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

Stimați profesori,

Dragi elevi și părinți,

An de an, septembrie reprezintă pentru noi toți un nou început de drum. Este momentul bucuriei de a ne revedea sau de a cunoaște noi oameni, de a avea noi experiențe, de a învăța unii de la ceilalți și de a căuta noi răspunsuri.

Consider că stabilitatea afectivă le formează copiilor și tinerilor noștri cadrul ideal pentru învățare și este de datoria noastră profesori, părinți și membri ai comunității locale să încercăm să transformăm spațiul școlar într-unul afectiv, un spațiu în care elevii să învețe de plăcere, să cunoască oameni de valoare și să dea un sens vieții.

Rezultatul obținut la școală este important, dar mult mai important este efortul pe care îl depune elevul pentru a căuta soluții, pentru a găsi răspunsuri. „Plăcerea de a urca un munte constă, în primul rând, în a savura fiecare moment al parcursului, chiar dacă nu ajungi în vârf” așa cum remarca academicianul Solomon Marcus.

Stimați profesori, să nu uităm că fiecare copil este special, este frumos, este unic și că dumneavoastră, oameni dedicați ai școlii, sunteți reperele lor umane și profesionale. Vă mulțumesc pentru dăruirea dumneavoastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă zi de zi și vă urez sănătate şi putere de muncă.

Dragi elevi, vă doresc ca, în drumul vostru din acest an școlar, să înțelegeți că învățătura și educația adaugă zi de zi valoare personalității voastre și să simțiți școala ca pe un spațiu al formării voastre ca oameni.

Cu respect și prețuire,
Prof. Zoia-Gabriela Bucovală
Inspector Școlar General

Ședință publică 09.08.2016

În data de 09 septembrie 2016 la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța are loc repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 102 alin. (1)  și alin. (2) și  art. 103 alin. (1) din Metodologie.

La ședința publică participă:

a) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare, conform art. 94 alin. (5);

b) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau candidaţi angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);

c) candidaţi prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor.

d) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (12).

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

PROGRAM SEDINTA PUBLICA 09.09.2016

Ședință publică 08.09.2016

În data de 08 septembrie 2016 la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța are loc repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 94 alin. (5)  și  art. 96 alin. (2) din Metodologie.

La ședința publică participă:

a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;

c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere;

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90;

e) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2016 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;

f) personal didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;

g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;

h) personal didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;

i) personal didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.

j) candidaţi prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;

k) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2013 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;

l) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2012, 2011 sau 2010, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor.

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

PROGRAM SEDINTA PUBLICA 08.09.2016

 

Liceenii români pot aplica pentru bursa FLEX 2017-2018

Programul de schimb de experienţă FLEX este finanţat de Departamentul de Stat al Guvernului Statelor Unite ale Americii şi îşi propune să ofere liceenilor din România ocazia de a trăi în cadrul unei familii americane şi de a studia într-un liceu american pe parcursul anului academic 2017-2018. Participarea în Programul FLEX, aflat acum la al doilea an de existenţă în România, este GRATUITĂ. În primul an de implementare, FLEX România a oferit burse unui număr de 24 de liceeni români din mai multe judeţe ale ţării, aflaţi în acest moment în Statele Unite ale Americii, în state precum Washington, Texas, Colorado, California sau Maine. Programul se adresează şi liceenilor cu dizabilităţi, în generaţia recentă trei dintre bursieri fiind tineri cu diverse dizabilităţi.

Ce este programul FLEX?

Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite în 1992 iar acum se află în cel de-al 24-lea an de existenţă. Programul presupune un an întreg de schimb de experienţă pentru tinerii liceeni, în Statele Unite ale Americii. Obiectivul programului promovarea înţelegerii reciproce între cetăţenii Statelor Unite şi ţările din regiune, pentru ca liceenii să înveţe mai multe despre SUA şi să le prezinte americanilor ţările lor de origine. În 2017-2018, la nivel global, aproximativ 900 de liceeni vor studia în SUA în cadrul programului FLEX. Fiecare bursier va locui timp de un an de zile ca membru al unei familii americane şi va studia într-un liceu american, având toate costurile acoperite prin program.

Cine finanţează programul?

Programul de burse este finanţat în totalitate de către Guvernul Statelor Unite şi administrat de Biroul Educaţional şi Cultural (ECA) din cadrul Departamentului de Stat, cu finanţare de la Congresul SUA. ECA încurajează înţelegerea dintre cetăţenii Statelor Unite şi cetăţenii celorlalte state. Programul FLEX este sprijinit la nivel local de către cetăţeni şi licee din Statele Unite ale Americii ce găzduiesc, educă şi sprijină liceeni fără a primi vreo compensaţie financiară.

Criterii de eligibilitate

Competiţia este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au cetăţenie română;
  • sunt născuţi între 1 Ianuarie 2000 şi 15 Iulie 2002;
  • sunt actualmente în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a;
  • studiază limba engleză în liceu;
  • îndeplinesc criteriile pentru a obţine viza SUA  şi nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.

Aplicaţiile pot fi depuse până pe data de 18 octombrie la următoarea adresă:

https://ais.americancouncils.org/flex.

Informaţii complete despre program pot fi obţinute scriind la adresa de email romania@americancouncils.eu sau accesând site-ulwww.americancouncils.ro.

Persoană de contact: Eliza Chirilă, Country Representative American Councils Romania, telefon: 0769/696 698

← Older