Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

Concurs și testare pentru ocuparea posturilor didactice

Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează, în perioada 1-9 septembrie 2015, concurs și testare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate rămase neocupate în urma ședințelor publice de repartizare.

Concursul constă în probă practică/orală sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs în vigoare. La concurs se pot înscrie candidați cu studii corespunzătoare postului solicitat (pregătire științifică și psihopedagogică) care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă sau la probele practice de profil în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2015 ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015. Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de comisia judeţeană de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare, în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar: durata de redactare a lucrării scrise 4 (patru) ore. Media de repartizare se calculează după formula: (3 x nota scris + nota inspecție sau probă practică) / 4 .

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă. La testare se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat. Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului, durata de redactare fiind de 3 (trei) ore. Media de repartizare se calculează după formula: (2 x nota scris + nota interviu) / 3.

Centrul de concurs/testare: Școala Gimnazială nr. 38 ”Dimitrie Cantemir” Constanța
Calendar concurs/testare:

1. Înscrierea candidaților la centrul de concurs/testare

 • Marți, 01.09.2015 între 9.00-13.00
 • Miercuri, 02.09.2015 între 9.00-13.00

2. Derularea probelor

 • Joi, 03.09.2015
  • 9.00 – 12.00: proba scrisă din cadrul testării personalului fără studii corespunzătoare postului
  • 13.00 – 16.00 interviul (conform programării ce va fi afișată în centrul de concurs/testare)
 • Vineri, 04.09.2015
  • 9.00 – 13.00: proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat

3. Afișarea rezultatelor: 

 • Luni, 07.09.2015

4. Depunerea contestațiilor:

 • Luni, 07.09.2015 în intervalul 9.00-11.00
 • Marți, 08.09.2015 în intervalul 9.00-11.00

5. Afișarea rezultatelor finale:

 • Miercuri, 09.09.2015

6. Ședință publică de repartizare:

 • Joi, 10.09.2015

Conferința de lansare a proiectului „Scrisul face bine” (SFB)

Vineri, 21 august 2015, ora 10.00, la Hotel „Palas” din Mamaia a avut loc conferința de lansare a proiectului POSDRU „SCRISUL FACE BINE” la care au participat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ai Inspectoratului Școlar Județean Galați, ai Inspectoratului Școlar Județean Brăila și ai Asociației Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa.

Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Școlar Județean Constanța, iar parteneri în implementarea proiectului sunt Inspectoratul Școlar Județean Galați, Inspectoratul Școlar Județean Brăila și Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa.

Obiectivele proiectului au fost stabilite în corelare cu prioritățile politicilor si strategiilor comunitare, naționale și regionale, transpuse la nivel național prin POSDRU, fiind în coerență cu Obiectivul strategic 2 al cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației – „Educatie și formare 2020”, respectiv „Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării”.    Obiectivul general al proiectului SFB – care se va derula pe o perioadă de 5 luni – constă în dezvoltarea abilităților de a comunica în limba maternă a celor 30.000 de elevi din Constanța, Galați și Brăila. Aceștia își vor exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii în formă scrisă.

Astfel, în proiect vor fi implicați 30.000 elevi din regiunea SE, dintre aceștia 18.000 provin din Constanța (60 școli), 4.500, din Brăila (15 școli) și 7.500, din Galați (25 de școli). Toți cei 30.000 de elevi vor beneficia de premii de participare la concursul „Scrisul Face Bine”, își vor dezvolta abilități de exprimare în scris, de înțelegere și interpretare, 9.000 dintre aceștia vor fi recompensați cu premii de performanță și 450 de elevi dezavantajați vor beneficia de măsuri de motivare și sprijin, prin participarea la excursiile tematice „Scrisul face bine”. Fiecare participant va primi 100 de lei premiu, iar premiile de performanță vor consta în 400 de lei – locul I, 300 de lei – locul al II-lea și 200 de lei – locul al III-lea.

1

2

3

4

Examenul de bacalaureat național, sesiunea august – septembrie 2015

În perioada 24 – 28 august 2015, se desfășoară probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat național, prima probă  fiind la disciplina Limba și literatura română.

La nivelul județului Constanța, 1.300 de candidați  vor susține luni, 24 august 2015, în cele 7 centre de examen (Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Colegiul Tehnic „Tomis”, Liceul Tehnologic „D. Leonida”, Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti”, Liceul Teoretic „N. Bălcescu” Medgidia, Liceul Teoretic Murfatlar, Colegiul Economic Mangalia), proba scrisă la disciplina Limba și literatura română.

Accesul candidaților în centrul de examen este permis în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza actului de identitate, iar timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, numai creion negru. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie  orizontală.

Menționăm că lucrările scrise vor fi  corectate în alte județe decât cele din care provin: În sesiunile anului 2015, evaluarea inițială a lucrărilor scrise susținute de candidații la examenul de bacalaureat dintr-un județ se realizează în alt judet/municipiul București, stabilit de Comisia Națională de Bacalaureat. (conform Ordinului MECS nr. 4265/2015)

Ședințe publice de repartizare în perioada 24-26 august 2015

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic, Comisia județeană de mobilitate organizează la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, în perioada 24-26 august 2015, ședințe publice de repartizare pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante și rezervate din învățământul preuniversitar, după cum urmează:

24 august 2015 – Detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate și completarea normei didactice

Participă cadrele didactice titulare care au depus dosare la comisia de mobilitate în zilele de 30-31 iulie și 17-18 august 2015. Repartizarea se face pe discipline, în ordinea descrescătoare a punctajelor calculate conform fișei de evaluare de comisia județeană,

24 august 2015 – Detașare la cerere prin concurs / concurs specific

Participă cadrele didactice titulare la anterior concursului sesiunea 2015 care au depus dosare la comisia de mobilitate în zilele de 30-31 iulie și 17-18 august 2015. Repartizarea se face pe discipline, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, respectiv a punctajelor calculate conform fișei de evaluare de comisia județeană.

Notă: În această etapă nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016 pentru candidații care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ și cadrele didactice debutante înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015 care au obținut minimum media de repartizare 7 (șapte) la concursurile pentru ocuparea posturilor, sesiunile 2014 și/sau 2013.

25 august 2015Angajare pe perioadă determinată a candidaților înscriși la concursul național sesiunea 2015 în județul Constanța, rămași nerepartizați în urma ședințelor de repartizare din 27-28 iulie 2015

Participă cadrele didactice înscrise la concursul național pentru ocuparea posturilor sesiunea 2015 în județul Constanța care au susținut proba practică / inspecția specială la clasă în profilul postului în județul Constanța și  proba scrisă în orice județ / municipiul București, au obținut min. nota 5,00 (cinci) la ambele probe și nu au fost repartizate în ședințele publice din 27-28 iulie 2015. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, indiferent de județul în care s-a susținut proba scrisă.

Notă: În această etapă nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016 pentru candidații care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ și cadrele didactice debutante înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015 care au obținut minimum media de repartizare 7 (șapte) la concursurile pentru ocuparea posturilor, sesiunile 2014 și/sau 2013.

26 august 2015 – Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă

Participă cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă în anul școlar 2014-2015 care au primit acordul pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată din partea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ în care au funcționat.

26 augustAngajare pe perioadă determinată a candidaților înscriși la concursul național sesiunea 2015 în alte județe, rămași nerepartizați în urma ședințelor de repartizare din 27-28 iulie 2015, care solicită post în județul Constanța

Participă cadrele didactice înscrise la concursul național pentru ocuparea posturilor sesiunea 2015, care au susținut atât proba practică / inspecția specială la clasă în profilul postului cât și  proba scrisă în alte județe / municipiul București, au obținut min. nota 5,00 (cinci) la ambele probe, nu au fost repartizate în ședințele publice din 27-28 iulie 2015 și au solicitat post în județul Constanța. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, indiferent de județul în care s-a susținut proba scrisă.

26 august 2015Angajare pe perioadă determinată a candidaților la concursul național care au participat la concursuri naționale în 2014 și/sau 2013 în județul Constanța / alte județe și au obținut cel puțin  nota 5,00 (cinci) la ambele probe

Participă cadrele didactice  înscrise la concursul național pentru ocuparea posturilor sesiunea 2014/2013 care au susținut proba practică / inspecția specială la clasă în profilul postului și proba scrisă în județul Constanța sau în Municipiul București / alte județe, Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, începând cu candidații care au participat la concurs în județul Constanța.

Notă: Candidații care solicită post/catedră în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare din 2014 și/sau 2013, pot fi repartizați numai în condițiile în care nu au obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare, în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau dacă nu au mai participat la următoarele concursuri de titularizare.

Este obligatorie prezența cadrelor didactice sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original de către acestea la ședința publică de repartizare. În caz contrar, cererea depusă de respectivele cadre didactice nu se soluționează.

Documente atașate:

Elevul Costin George Dobrin a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Geografie

Olimpiada  Internațională de Geografie desfășurată în perioada 10 – 18 august, la Tver, în Rusia, a adus în palmaresul elevilor români  patru medalii:  una de  aur,  două de argint și una de bronz.

Costin George Dobrin, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, a cucerit medalia de aur.

La cea de-a XII-a ediție a olimpiadei au participat peste 150 de concurenți din 40 de țări, România clasându-se pe  locul I.

OI Geografie

2335 de elevi înscrişi în a doua sesiune de bacalaureat

Luni, 17 august 2015, debutează a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2015. Pentru această sesiune, la nivelul judeţului Constanţa, s-au înscris 2335 de candidaţi, dintre care 1612 sunt absolvenţi ai seriei curente şi 723 ai seriilor anterioare.

Din totalul celor înscriși, 341 elevi susțin integral examenul, restul candidaților solicitând evaluarea la una sau mai multe probe.

În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a stabilit 7 centre de examen și 2 centre zonale de evaluare. Centrele de examen sunt: Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa, Colegiul Tehnic „Tomis” Constanţa, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa, Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” Constanţa, Liceul Teoretic „N. Bălcescu” Medgidia, Liceul Teoretic Murfatlar şi Colegiul Economic Mangalia.

Reamintim faptul că, în perioada 17- 21 august 2015 se susțin probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, urmând ca, în intervalul 24- 28 august 2015 să se desfășoare probele scrise.

Directori aleşi democratic la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța, Şcoala Gimnazială nr. 37 Constanţa şi la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanţa

Începând cu luna aprilie a acestui an, în urma solicitării de încetare a detașării în interesul învățământului depuse de către doamna prof. Liliana Bârlădeanu, director la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța, a fost numit prin detașare, tot în interesul învățământului pe aceeași funcție, domnul prof. Mihai Coiciu.

În spiritul asigurării transparenței în procesul de numire a directorilor unităților de învățământ din județul Constanța, pentru anul școlar 2015- 2016, domnul Inspector Școlar General, prof. dr. Răducu Popescu, a propus alegerea directorului acestui liceu prin vot secret.

Drept urmare, miercuri, 12.08.2015, în cadrul Consiliului Profesoral al liceului, cadrele didactice și-au exprimat opțiunea, alegând, prin vot secret, pe funcția de director, pe doamna prof. Andra Șandru.

La ședință au participat, din partea I.S.J. Constanța, doamna Inspector Școlar General Adjunct, prof. Alina Codreanu și doamna inspector pentru management instituțional, prof. dr. Ana-Daniela Gheorghe.

Tot miercuri, 12.08.2015, în cadrul Consiliului Profesoral, a fost ales, în mod similar, directorul adjunct al Școlii Gimnaziale nr. 37 Constanța. În urma votului exercitat în mod democratic, cadrele didactice au ales, pentru funcția respectivă, în anul școlar 2015-2016, pe doamna prof. Deaconeasa Verginica.  Reprezentanţii I.S.J. Constanța prezenţi au fost inspectorii școlari, prof. Daniela Stan și prof. dr. Ana-Daniela Gheorghe.

Astăzi, 13.08.2015, la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța a fost ales prin vot secret un nou director pentru anul școlar 2015-2016, doamna prof. Claudia Vlas, cu un număr de 29 de voturi. În anul şcolar 2014- 2015, managerul acestei instituţii, numit prin detaşare în interesul învăţământului, a fost doamna prof. Janeta Violeta Borandă. Inspectorii şcolari, prof. Mihaela Anghelescu, prof. Dragoş Octavian Ciucan, prof. Daniela Bălănescu şi prof. Daniela Stan au participat la şedinţa Consiliului Profesoral.

Menționăm că, la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanța au fost 3 propuneri şi o autopropunere, dna prof. Marcu Isabela, dumneaei obținând un vot.

Primire dosare 17 – 19 august

În perioada 17-18 august se pot depune dosare pentru:

1. Completare de normă și restrângere de activitate nesoluționate anterior sau apărute ca urmare a nerealizării planului de școlarizare
Participă:
- cadre didactice titulare a căror completare de normă / restrângere de activitate nu a fost soluționată anterior și care nu au depus dosare în perioada 30-31 iulie
- cadre didactice titulare aflate în situația de completare de normă / restrângere de activitate ca urmare a nerealizării planului de școlarizare și care nu au depus dosare în perioada 30-31 iulie

2. Detașare la cerere 
Participă:
- cadre didactice titulare la data depunerii cererii, care au participat la concurs 2015 și au obținut note min. 5,00 la cele două probe
- cadre didactice titulare la data depunerii cererii, care au acord pentru continuitate la detașare în baza notelor la concurs 2013 și/sau 2014
- cadre didactice titulare la data depunerii cererii, care solicită detașare prin concurs specific (punctaj dosar)

Notă: Cadrele didactice care solicită detașare prin concurs 2015 depun în dosar numai cererea de detașare, copiile deciziilor de detașare din perioada 2005-2015 și avizul pentru detașare emis de directorul unității de învățământ unde sunt titulare.

3. Completarea dosarelor depuse pentru înscrierea la concurs sesiunea 2015
Participă:
- candidați care au depus dosare de înscriere la concurs 2015, nu au obținut notă sub 5 (cinci) și solicită completarea acestor dosare (alte studii absolvite, pregătire psihopedagogică, avize/atestate. etc)

În perioada 17-19 august se pot depune dosare pentru:

1. Prelungirea duratei contractului individual de muncă în baza notelor min. 5,00 la concurs 2014 și/sau 2013 (2012 pentru învățătorii care au predat prin continuitate la aceeași clasă în anii școlari 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015)
Participă:
- cadre didactice debutante cu media de repartizare min. 7,00 la concurs 2014 și/sau 2013, înscrise la Definitivat 2015, care au primit acord/acord de principiu pentru continuitate, au depus dosar la inspectoratul școlar în perioada 30 aprilie – 5 mai, dar nu au obținut definitivarea în învățământ începând cu 1 septembrie 2015
- cadre didactice cu note min. 5,00 la concurs 2014 și/sau 2013 care au primit acord/acord de principiu pentru continuitate

Notă:
- Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016, cadrele didactice care participă și la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2015 trebuie să obțină minimum media 5 (cinci) la ambele probe.
- Cadrele didactice debutante care nu au obținut definitivarea începând cu 1 septembrie 2015 depun la inspectoratul școlar numai cererea corespunzătoare, în completarea dosarului existent.

2. Angajare pe perioadă determinată în baza notelor la concurs 2014 și/sau 2013
Participă:
- cadre didactice înscrise la concurs 2015 care nu s-au prezentat la probe/au cerut anularea lucrării scrise și solicită angajare în baza notelor 2014/2013 (nu este cazul în situația în care s-a bifat în fișa de înscriere la concurs că se solicită repartizare în baza acestor note)
- cadre didactice care au acord pentru continuitate pe catedre incomplete
- cadre didactice care nu au depus dosar de înscriere la concurs 2015 și solicită angajare în baza notelor 2014/2013

Notă:
Nu pot solicita repartizare în baza mediilor obținute la concursurile de titularizare din 2014 şi/sau 2013, candidații care au participat la concursuri ulterioare și au obținut note sub 5 (cinci).
- Cadrele didactice care au acord/acord de principiu pentru continuitate cu medie peste 7 (șapte) pe catedre incomplete depun în dosar doar cererea de angajare în baza notelor 2014/2013
- Cadrele didactice care au acord/acord de principiu pentru continuitate cu note peste 5 (șapte) pe catedre incomplete depun un singur dosar cu două cereri (prelungirea duratei contractului individual de muncă și angajare în baza notelor 2014/2013)

Documentele necesare pot fi descărcate de pe site-ul ISJ Constanta, http://www.isjcta.ro/?cat=239.
Cererile și documentele prevăzute de acestea se depun în ordinea precizată într-un dosar de plastic cu șină.
Dosarele incomplete nu vor fi înregistrate.

Program:

 • Luni, 17 august 2015, între orele 10.00 – 14.00
 • Marți, 18 august 2015, între orele 10.00 – 14.00
 • Miercuri, 19 august 2015, între orele 10.00 – 12.00

 

Rezultat de excepție obținut de elevul Paul Haidu-Gerea la Olimpiada Internațională de Chimie

Elevul Paul Haidu-Gerea  de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” - pregătit de doamna profesoară Dumitru  Monica Mariana – a obținut  medalia de argint la Olimpiada Internațională de Chimie, desfășurată la Baku (Azerbaidjan), în perioada 20-29 iulie 2015.

Lotul olimpic al României s-a întors din Azerbaidjan de la cea de-a 47-a ediție a olimpiadei cu patru medalii, 2 de aur, 1 de argint și 1 de bronz.

Haidu Gerea

Protocol de colaborare interinsituțional – Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Inspectoratul Județean de Educație din Dobrich

Sâmbătă, 1 august a.c., la sediul Universității „Ovidius”, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu, a semnat protocolul de colaborare cu rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, prof. univ dr. Sorin Rugină, și cu inspectorul școlar general al Inspectoratului Județean de Educație din Dobrich, Bulgaria, dr. Hristo Boev.

Astfel, colaborarea dintre cele trei instituții, asumată prin protocolul de colaborare, vizează următoarele direcții: derularea de proiecte educaționale comune, sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar pentru realizarea de parteneriate educaționale, realizarea de schimburi de experiență între profesorii și experții educaționali din ambele țări, găsirea de soluții pentru pregătirea elevilor. De asemenea, parteneriatul este un cadru în care școlile și facultățile urmează să stabilească contacte directe internaționale, dorindu-se cooptarea și implicarea efectivă a elevilor în activități de formare și învățare la standarde educaționale europene. Realizarea unui proiect transfrontalier pe tema conservării patrimoniului natural și cultural român a fost un alt subiect al discuției celor trei reprezentanți de instituții de învățământ preuniversitar și universitar.

Cu acest prilej, inspectorul școlar general, prof. dr. Răducu Popescu a declarat: „Proiectele educaționale și schimburile de experiență sunt necesare pentru elevi și profesori în dezvoltarea competențelor cheie, formarea abilităților de viață și asigurarea educației pe tot parcursul vieții. De aceea, consider că implicarea acestora în proiecte reprezintă o condiție indispensabilă pentru creșterea calității educației, iar prin realizarea proiectului transfrontalier tinerii nu trebuie să simtă că există graniță între Dobrogea de nord și cea de sud.”

Prorectorul Universității „Ovidius” din Constanța, prof. univ. dr. Diane Paula Vancea, și inspectorul școlar general adjunct, prof. Gabriela Bucovală, au participat la acest eveniment alături de cei trei reprezentanți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar.

Ovidius 1

Ovidius 2

Ovidius 3

Ovidius 4

Ovidius 5

Ovidius 6

← Older