Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

APEL PENTRU SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE

Centrul Național de Evaluare și  Examinare organizează grupurile de lucru pe discipline în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a.

Procesul de manifestare a interesului în vederea includerii în grupurile de lucru pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare destinate învățământului gimnazial clasa a V-a, precum și selecția și comunicarea rezultatelor se vor desfășura exclusiv online, pe platforma dedicată de pe site-ul www.rocnee.eu, subsecțiunea Apeluri.

Calendar:

 • 13 – 31 martie 2017: înscrierea candidaților pe platforma dedicată
 • 3 – 7 aprilie 2017: selecția candidaților
 • 10 – 14 aprilie 2017: anunțarea rezultatelor selecției, individual, doar pentru candidații selectați

Apel CNEE grupuri de lucru evaluare manuale cls. a V-a

ANUNȚ CONCURS CONSILIER IA-S INFORMATIZARE

Inspectoratul Școlar Județean Constanța organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier IA S compartiment Informatizare.

Download (PDF, 379KB)

CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Ministerul Educației Naționale organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările  ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

 • este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
 • este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
 • este personal didactic titular în învăţământ și are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
 • are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
 • a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
 • are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 • nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 3 – 20 martie 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, biroul Resurse Umane, de luni până vineri, între orele 12.00 – 14.00.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 3 – 11 aprilie 2017 la sediul Ministerului  Educației Naționale.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241614069, în perioada 3 – 20 martie 2017, de luni până vineri, între orele 12.00 – 14.00.

Documente concurs

TELVERDE județean

telverde ISJ 3

Număr TelVerde gratuit, disponibil între 22 februarie și 22 aprilie, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00-17.00

Inspectoratul Școlar Județean Constanța alocă linia TelVerde 0800 816 241 (telefon gratuit) pentru facilitarea informării suplimentare a părinților cu privire la înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 – metodologie, calendar, traseul educațional, oferta educațională, organizarea circumscripțiilor școlare, evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului, sesizarea și înregistrarea în timp real a faptelor cu risc de vulnerabilitate la corupție din sistemul de învățământ.

Linia telefonică 0800 816 241 va fi disponibilă zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00, începând de miercuri, 22 februarie a.c., până joi, 13 aprilie a.c.

Evaluare psihosomatică 2017-2018

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar în anul școlar 2017-2018 aprobat prin OMEN nr.3247/14.02.2017, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 22 februarie – 14 martie 2017, în 41 de centre (17 în municipiul Constanța, 24 în județ).

Copiii, însoțiți obligatoriu de părinți/tutori legali, se pot prezenta la oricare dintre centrele stabilite.

Pentru centrul de evaluare CJRAE Constanța, părinții pot face programare pentru realizarea evaluării copiilor la numărul de telefon 0341.451.783, în intervalul orar 10.00-18.00

În vederea realizării evaluării copiilor, părinții/tutorii legali vor prezenta la evaluare următoarele acte:

 • adeverință de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preșcolarul este ,,clinic sănătos”/,,apt pentru școală” (va fi prezentată comisiei de evaluare) sau certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (acolo unde este cazul);
 • certificatul de naștere al copilului în original/copie.

Evaluarea copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal care îl însoțește.

Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris în aceeași zi părintelui care a solicitat evaluarea.

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Informații suplimentare pe site CJRAE

Metodologia de înscriere în învățământul primar 2017-2018

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.247/14.02.2017 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018

Download (PDF, 1.27MB)

← Older
1 2 3 89