Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

Activități Recente

LA MULȚI ANI DOBROGEA! LA MULȚI ANI DOBROGENI!

Marți, 14 noiembrie 2017, ora 10.00, cu ocazia sărbătoririi ZILEI DOBROGEI, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, s-a desfășurat simpozionul județean “Unitate în diversitate pe pământ dobrogean”, ediția a III-a, organizat de Inspectoratul Școlar Județean, adresat profesorilor de istorie din județul Constanța. Cu acest prilej a fost lansată Culegerea de studii, vol.2, cu același titlu, care reunește toate lucrările profesorilor de istorie de la Ediția a II-a a simpozionului.

De asemenea, în această perioadă 180 de elevi au participat la un concurs cu tema ”Eroi și fapte memorabile din localitatea mea în timpul Primului Război Mondial”, desfășurat în cadrul proiectului ”Dobrogea în contextul Primului Război Mondial: valorificări cultural-educaționale”, realizat de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în parteneriat cu Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța, Asociația „Dobrogea – Istorie și civilizație” și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, cu fonduri nerambursabile AFCN. Au fost premiați elevii care au realizat lucrări valoroase și originale la concurs, Marele Premiu revenind elevilor Ionescu Andreea și Păscălin Rareș, coordonați de doamna prof. Lavinia Popescu, de la Școala Gimnazială ”A.V. Rădulescu” Murfatlar, care au realizat un film cu titlul ”Jurnaliști pe urmele eroilor…”.

Dobrogea, tărâmul dintre ape, cu bogatul trecut istoric, impresionant spaţiu geografic şi spiritual, preţios model de convieţuire interconfesională şi etnică a fost sărbătorită în toate unitățile de învățământ din județul Constanța. Într-o atmosferă plină de bucurie și emoție, ZIUA DOBROGEI a reunit elevi, cadre didactice și părinți la evenimente deosebite în care am simțit cu toții că aparținem unui ÎNTREG!

FELICITĂRI tuturor elevilor si cadrelor didactice implicate în activitățile dedicate ZILEI DOBROGEI!
MULȚUMIM tuturor invitaților care ne-au fost alături în această zi de sărbătoare!

 

Detașarea în interesul învățământului în funcții de conducere neocupate prin concurs

În conformitate cu Nota MEN nr. 1836/DGMP/04.08.2017, cadrele didactice înscrise în Registrul național al experților în management educațional interesate de ocuparea cu prioritate, prin detașare în interesul învățământului, a unei funcții de conducere neocupate prin concurs își pot exprima interesul până pe data de 17 august 2017.

Interviul de selecție în vederea numirii prin detașare în interesul învățământului în funcții de director și director adjunct neocupate prin concurs va avea loc în perioada 21-22 august 2017, la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța (sediul administrativ) conform programării atașate.

CONCURS DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform listei atașate.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969/30.05.2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/09.06.2017.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea ”Pedagogia învățământului primar și preșcolar”;

b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau au dobândit titlul științific de doctor;

d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale;

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”;

i) au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământul profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;

j) au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/federațiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017 și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 3969/30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu și se vor desfășura în perioada 19 – 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0753 063 517, de luni până vineri, între orele 10,00 – 14,00.

MODELE DE ITEMI PENTRU PROBA SCRISĂ

LISTA CANDIDATURILOR ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA 19 iunie – 6 iulie

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Metodologia de concurs, după încheierea perioadei de înscriere la concurs și verificarea dosarelor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la afișarea listei candidaților care au depus dosare din care lipsesc documente obligatorii, la sediul inspectoratului școlar se mai admite completarea dosarului doar cu documente obligatorii prevăzute la alin. (1) lit. a)-o), r), s) și t).

Candidații cu dosare incomplete pot depune documentele menționate la registratura ISJ Constanța în perioada 10 – 12 iulie 2017, între orele 10.00 – 12.00.

LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE LA CONCURS

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE TRAGERE LA SORȚI A ASISTENȚILOR PENTRU PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC DUMINICĂ, 16 iulie 2017, LA ORA 10.00, LA PALATUL COPIILOR, STR. SOVEJA NR. 17

Sunt invitați să participe reprezentanți ai organizațiilor sindicale, presei, asociațiilor de părinți, organizațiilor
patronale județene și structurilor reprezentative ale elevilor.

PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC LUNI, 17 iulie 2017, LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ”NICOLAE TONITZA” CONSTANȚA.

PROBA DE EVALUARE A CURRICULUM VITAE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 19 iulie 2017, LA SEDIUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 20 – 31 iulie 2017, LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ”NICOLAE TONITZA” CONSTANȚA.

În conformitate cu prevederile Metodologiei de concurs, sunt invitați să participe observatorii desemnați de autoritățile locale/județene, organizațiile sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative , Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, structurile reprezentative ale elevilor, organizațiilor patronale județene.

Observatorii asistă la activitățile comisiei de concurs, dar nu se implică în examinarea și evaluarea candidaților.

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT

CONTESTAȚII

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Metodologia de concurs, un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă. Contestațiile se depun la registratura inspectoratului școlar în primele două zile după afișarea rezultatelor la cele trei probe, inclusiv sâmbăta și duminica, între orele 9.00 – 12.00.

REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR

REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI PE 2 FUNCȚII DIFERITE

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (12) din Metodologi, candidații promovați pe mai multe funcții depun la inspectoratul școlar, în scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale.

CANDIDAȚI PROMOVAȚI DUPĂ EXPRIMAREA OPȚIUNILOR

Admitere 2017. Oferta educațională a celor 16 facultăți din cadrul UOC!

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) organizează sâmbătă, 13 mai 2017, Târgul Ofertei Educaționale, în Centrul Comercial VIVO Constanţa (intrarea a II-a), între orele 10.00 şi 22.00. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul Comercial VIVO, care a oferit un spațiu generos pentru desfășurarea acțiunilor de promovare.

Liceenii interesați de oferta educațională a Universității „Ovidius” sunt aşteptaţi la standurile celor 16 facultăţi. Astfel, vor putea afla toate informaţiile legate de cele două sesiuni de admitere, sesiunea iulie şi sesiunea septembrie 2017. La fiecare stand, vor fi întâmpinaţi de către studenţi şi profesori care le vor prezenta specializările, corpul profesoral şi dotările de care dispun facultăţile.  Totodată, vor fi expuse oportunitățile pe piața muncii, rezultatele obţinute de către absolvenți și perspectivele carierei.

Scopul evenimentului este ca cei interesaţi de oferta educaţională a UOC să beneficieze direct de servicii de informare, orientare și consiliere pentru alegerea specializării potrivite propriei vocaţii.

Detalii privind admiterea 2017 pot fi găsite accesând site-ul: http://admitere.univ-ovidius.ro/

← Older
1 2 3 19