Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Detașarea în interesul învățământului în funcții de conducere neocupate prin concurs

În conformitate cu Nota MEN nr. 1836/DGMP/04.08.2017, cadrele didactice înscrise în Registrul național al experților în management educațional interesate de ocuparea cu prioritate, prin detașare în interesul învățământului, a unei funcții de conducere neocupate prin concurs își pot exprima interesul până pe data de 17 august 2017.

Interviul de selecție în vederea numirii prin detașare în interesul învățământului în funcții de director și director adjunct neocupate prin concurs va avea loc în perioada 21-22 august 2017, la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța (sediul administrativ) conform programării atașate.

CONCURS DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform listei atașate.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969/30.05.2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428/09.06.2017.

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea ”Pedagogia învățământului primar și preșcolar”;

b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau au dobândit titlul științific de doctor;

d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale;

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”;

i) au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământul profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;

j) au avizul eliberat de asociațiile/fundațiile/federațiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în format letric la registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017 și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 3969/30.05.2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de evaluare a curriculum-ului vitae și de interviu și se vor desfășura în perioada 19 – 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0753 063 517, de luni până vineri, între orele 10,00 – 14,00.

MODELE DE ITEMI PENTRU PROBA SCRISĂ

LISTA CANDIDATURILOR ÎNREGISTRATE ÎN PERIOADA 19 iunie – 6 iulie

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Metodologia de concurs, după încheierea perioadei de înscriere la concurs și verificarea dosarelor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la afișarea listei candidaților care au depus dosare din care lipsesc documente obligatorii, la sediul inspectoratului școlar se mai admite completarea dosarului doar cu documente obligatorii prevăzute la alin. (1) lit. a)-o), r), s) și t).

Candidații cu dosare incomplete pot depune documentele menționate la registratura ISJ Constanța în perioada 10 – 12 iulie 2017, între orele 10.00 – 12.00.

LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ȘI PARTICIPARE LA CONCURS

ȘEDINȚA PUBLICĂ DE TRAGERE LA SORȚI A ASISTENȚILOR PENTRU PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC DUMINICĂ, 16 iulie 2017, LA ORA 10.00, LA PALATUL COPIILOR, STR. SOVEJA NR. 17

Sunt invitați să participe reprezentanți ai organizațiilor sindicale, presei, asociațiilor de părinți, organizațiilor
patronale județene și structurilor reprezentative ale elevilor.

PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC LUNI, 17 iulie 2017, LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ”NICOLAE TONITZA” CONSTANȚA.

PROBA DE EVALUARE A CURRICULUM VITAE VA AVEA LOC ÎN DATA DE 19 iulie 2017, LA SEDIUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 20 – 31 iulie 2017, LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ”NICOLAE TONITZA” CONSTANȚA.

În conformitate cu prevederile Metodologiei de concurs, sunt invitați să participe observatorii desemnați de autoritățile locale/județene, organizațiile sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative , Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, structurile reprezentative ale elevilor, organizațiilor patronale județene.

Observatorii asistă la activitățile comisiei de concurs, dar nu se implică în examinarea și evaluarea candidaților.

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT

CONTESTAȚII

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3) din Metodologia de concurs, un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă. Contestațiile se depun la registratura inspectoratului școlar în primele două zile după afișarea rezultatelor la cele trei probe, inclusiv sâmbăta și duminica, între orele 9.00 – 12.00.

REZULTATELE SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR

REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI PE 2 FUNCȚII DIFERITE

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (12) din Metodologi, candidații promovați pe mai multe funcții depun la inspectoratul școlar, în scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale.

CANDIDAȚI PROMOVAȚI DUPĂ EXPRIMAREA OPȚIUNILOR

Admitere 2017. Oferta educațională a celor 16 facultăți din cadrul UOC!

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) organizează sâmbătă, 13 mai 2017, Târgul Ofertei Educaționale, în Centrul Comercial VIVO Constanţa (intrarea a II-a), între orele 10.00 şi 22.00. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Centrul Comercial VIVO, care a oferit un spațiu generos pentru desfășurarea acțiunilor de promovare.

Liceenii interesați de oferta educațională a Universității „Ovidius” sunt aşteptaţi la standurile celor 16 facultăţi. Astfel, vor putea afla toate informaţiile legate de cele două sesiuni de admitere, sesiunea iulie şi sesiunea septembrie 2017. La fiecare stand, vor fi întâmpinaţi de către studenţi şi profesori care le vor prezenta specializările, corpul profesoral şi dotările de care dispun facultăţile.  Totodată, vor fi expuse oportunitățile pe piața muncii, rezultatele obţinute de către absolvenți și perspectivele carierei.

Scopul evenimentului este ca cei interesaţi de oferta educaţională a UOC să beneficieze direct de servicii de informare, orientare și consiliere pentru alegerea specializării potrivite propriei vocaţii.

Detalii privind admiterea 2017 pot fi găsite accesând site-ul: http://admitere.univ-ovidius.ro/

CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Ministerul Educației Naționale organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările  ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

 • este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
 • este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
 • este personal didactic titular în învăţământ și are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
 • are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
 • a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
 • are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 • nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 17 – 23 mai 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, biroul Resurse Umane, de luni până vineri, între orele 15.00 – 16.30.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 7 – 13 iunie 2017 la sediul Ministerului  Educației Naționale.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241614069, în perioada 17 – 23 mai 2017, de luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00.

Documente concurs

CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Ministerul Educației Naționale organizează concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările  ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

 • este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
 • este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
 • este personal didactic titular în învăţământ și are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
 • are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
 • a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
 • are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 • nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 3 – 20 martie 2017, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, biroul Resurse Umane, de luni până vineri, între orele 12.00 – 14.00.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 3 – 11 aprilie 2017 la sediul Ministerului  Educației Naționale.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241614069, în perioada 3 – 20 martie 2017, de luni până vineri, între orele 12.00 – 14.00.

Documente concurs

CONCURS DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform listei atașate.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;

d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean www.isjcta.ro. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0753 063 517, de luni până vineri, între orele 10,00 – 14,00

Proiectele de dezvoltare instituțională / Planurile de acțiune ale unităților de învățământ se pot consulta la adresa https://www.dropbox.com/sh/ymoeunj98rmmlc2/AACVF20oUX-4uzBbZYUoWJFSa?dl=0

Informații Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice http://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99coli

17 septembrie 2016 Modele itemi proba scrisă

28 septembrie 2016 Procedură proba scrisă

4 octombrie 2016 Centrul special pentru proba scrisă: LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANȚA, Str. Mărțișorului nr. 3-5

7 octombrie 2016 Tragerea la sorți a asistenților va avea loc marți, 11 octombrie 2016, ora 12.00, la Palatul Copiilor Constanța

7 octombrie 2016 Informații în atenția membrilor comisiilor de concurs din unitățile școlare

10 octombrie 2016 Rezultatul verificării dosarelor de înscriere depuse de candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/ director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

11 octombrie În atenția candidaților care participă la proba scrisă

12 octombrie 2016 REZULTATELE PROBEI SCRISE

14 octombrie 2016 Probele Analiză CV și Interviu se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 4 noiembrie 2016, la Școala Gimnazială nr. 6 ”Nicolae Titulescu” Constanța, Aleea Cameliei nr. 2, conform graficului atașat. 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din Metodologie, în momentul susținerii probei de interviu candidații vor depune, în format tipărit, la comisia de concurs, un exemplar al ofertei manageriale și planului operațional pentru un an, identic cu exemplarul depus la înscriere.

Programare probele B C

Reprogramări probele B C pentru motive obiective (art. 17 alin. (14) din Metodologie)

REZULTATE ANALIZĂ CV și INTERVIU

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR care doresc să depună contestații

CANDIDAȚI CARE AU DEPUS CONTESTAȚII

REZULTATELE REEVALUĂRII PROBEI DE INTERVIU

REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI PE 2 FUNCȚII DIFERITE

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (13) din Metodologi, candidații promovați pe mai multe funcții depun la inspectoratul școlar, în scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale.

Cererile (conform modelului atașat) se depun la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța luni, 12 decembrie, între orele 9.00 – 12.00 și 14.00 – 16.00 și marți, 13 decembrie, între orele 9.00 – 12.00.

REZULTATE FINALE DUPĂ EXPRIMAREA OPȚIUNILOR CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI PE MAI MULTE FUNCȚII

MESAJUL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL, PROF. ZOIA-GABRIELA BUCOVALĂ, CU OCAZIA ÎNCEPERII ANULUI ȘCOLAR 2016-2017

Stimați profesori,

Dragi elevi și părinți,

An de an, septembrie reprezintă pentru noi toți un nou început de drum. Este momentul bucuriei de a ne revedea sau de a cunoaște noi oameni, de a avea noi experiențe, de a învăța unii de la ceilalți și de a căuta noi răspunsuri.

Consider că stabilitatea afectivă le formează copiilor și tinerilor noștri cadrul ideal pentru învățare și este de datoria noastră profesori, părinți și membri ai comunității locale să încercăm să transformăm spațiul școlar într-unul afectiv, un spațiu în care elevii să învețe de plăcere, să cunoască oameni de valoare și să dea un sens vieții.

Rezultatul obținut la școală este important, dar mult mai important este efortul pe care îl depune elevul pentru a căuta soluții, pentru a găsi răspunsuri. „Plăcerea de a urca un munte constă, în primul rând, în a savura fiecare moment al parcursului, chiar dacă nu ajungi în vârf” așa cum remarca academicianul Solomon Marcus.

Stimați profesori, să nu uităm că fiecare copil este special, este frumos, este unic și că dumneavoastră, oameni dedicați ai școlii, sunteți reperele lor umane și profesionale. Vă mulțumesc pentru dăruirea dumneavoastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă zi de zi și vă urez sănătate şi putere de muncă.

Dragi elevi, vă doresc ca, în drumul vostru din acest an școlar, să înțelegeți că învățătura și educația adaugă zi de zi valoare personalității voastre și să simțiți școala ca pe un spațiu al formării voastre ca oameni.

Cu respect și prețuire,
Prof. Zoia-Gabriela Bucovală
Inspector Școlar General

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LECTURĂ

În perioada 1-5 septembrie 2016, se desfășoară, la Constanța, a treia ediție a Olimpiadei Internaționale de Lectură, competiție inițiată și organizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România, ce vizează abordarea lecturii de către elevi ca abilitate de viață, prin intermediul textului ficțional, nonficțional și multimodal.

La această ediție, participă 65 de elevi din Cipru, Ucraina, Republica Moldova și România, cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani, lectori experimentați, pasionați de lectură, cu achiziții culturale de nivel ridicat, care au prilejul de a-și dovedi, pe parcursul acestor zile, abilitatea de a folosi lectura în vederea dezvoltării personale, prin înţelegerea textelor, prin capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii, în scris sau în cadrul unei prezentări orale sau a unei dezbateri. Proba scrisă se va desfășura, pe parcursul a trei ore, sâmbătă, 3 septembrie, începând cu ora 10.00, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța și va fi precedată, în cursul zilei de vineri, de trei cursuri susținute de prof. univ. dr. Liviu Papadima, prorector al Universității din București, de conf. univ. dr. Angelo Mitchievici și de prof. prof. univ. dr. Marina Capbun, cadre didactice Universității „Ovidius” Constanța.

Festivitatea de deschidere a olimpiadei, a cărei temă din această ediție este marea, va avea loc vineri, 2 septembrie 2016, în sala Aula Magna a Universității „Ovidius”, începând cu ora 10.00, urmată de cursul prof. univ. dr. Liviu Papadima, președintele comisiei centrale.

AFIS

CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările  ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

 • este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
 • este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
 • este personal didactic titular în învăţământ și are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
 • are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
 • a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
 • are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 • nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, biroul Resurse Umane, între orele 15.00 – 16.30.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2016 la sediul Ministerului  Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241614069, de luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00.

Documente concurs

IMPORTANT! Probele de concurs vor avea loc în data de 22 septembrie 2016, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Știiințifice.

Dezbaterea publică privind documentul concept „Opţiunile de educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor de clasa a VIII-a”

La inițiativa ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, domnul Adrian Curaj, miercuri, 1 iunie 2016, a avut loc o întâlnire consultativă privind documentul concept „Educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a”.
La dezbatere au participat reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului, ai Ministerului Economiei, ai Camerei de Comerț și Industrie a României, ai Camerelor de Comerț bilaterale, ai Ambasadei Austriei și Franței, ai Coaliției pentru Dezvoltarea României, ai Asociației Oamenilor de Afaceri din România, ai Asociației Constructorilor de Automobile din România, ai Colegiului National „Costin C. Kirițescu”. De asemenea, au participat reprezentanți ai unor companii private reprezentative la nivel național.
Discuțiile au condus spre conturarea unor elemente-cheie, care pot constitui baza în vederea asigurării condițiilor necesare pentru implementarea programelor de formare în sistem profesional-dual.
Acestea ar fi:
• sistemul educațional poate asigura formare profesională duală doar împreună cu mediul economic, astfel încât să fie construit un sistem viabil care să dezvolte colaborarea dintre mediul educațional și cel economic
• implicarea activă a camerelor de comerț este absolut necesară
• este necesară diseminarea avantajelor fiecărei rute de formare profesională, astfel încât elevii, împreună cu părintii, să poată opta pentru ruta de formare în cunoștință de cauză; orientarea și consilierea profesională de calitate a elevilor, ca și consilierea părinților, sunt esențiale
• formarea cadrelor didactice, pregătirea pedagogică a tutorilor constituie elemente importante în asigurarea unei pregătiri relevante a elevilor
• necesitatea flexibilizării pregătirii cadrelor didactice, astfel încât să se școlarizeze calificări relevante pentru piața muncii și nu calificări care să asigure norme didactice
• intervenția companiilor în ceea ce privește dotarea unităților de învățământ cu echipamente adecvate, astfel încât atelierele/laboratoarele din școli să devină funcționale.

Calendarul dezbaterilor publice privind definitivarea opțiunilor de educație și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-a în sistemul profesional-dual este structurat pe evenimente regionale.

Pentru Regiunea de dezvoltare Sud-Est, dezbaterea va avea loc în pe data de 7 iunie 2016, începând cu ora 11:00, în Constanța, la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu nr. 11. Participanți: parteneri sociali din județele Regiunii de dezvoltare Sud – Est

← Older
Newer →
1 2 3 4 20