Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

My Ultra Interactive Online Portfolio.Scroll to Top

To Top

Managementul Resurselor Umane

Mobilități personal didactic

CALENDAR

Calendarul mobilității personalului didactic 2017

FIȘA DE EVALUARE

Fișa de evaluare 2017/2018

GHID MOBILITĂȚI

Ghid mobilități personal didactic 2017 – 2018

LISTĂ POSTURI

ETAPE MOBILITATE

Completarea normei didactice la nivel de unitate de învățământ

Întregirea normei didactice pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități/specializări

Menținere ca titular după împlinirea vârstei de pensionare pentru cadrele didactice cu gradul I/titlul științific de doctor

Completarea normei didactice la nivelul inspectoratului școlar

Transferul pentru restrângere de activitate

Pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

Repartizare pe perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/ 2011 cu modificările și completările ulterioare

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017 – 2018 media minim 7.00 și definitivat

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2017 – 2018 media minim 5.00

Detașare

Angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursuri naționale în perioada 2011-2016

Plata cu ora

Concurs/ testare la nivel județean

 

ȘEDINȚE PUBLICE 28 – 31 AUGUST 2017

Programare probă practică 22 AUGUST 2017

POSTURI 25 AUGUST 2017

Programare ședință publică 28 august 2017

Participă:

 • cadre didactice titulare în restrângere de activitate
 • cadre didactice titulare cu norma incompletă
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin continuitate în baza rezultatelor obținute la concursul național sesiunea 2016 și/sau 2015
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs în baza rezultatelor obținute la concursul național sesiunea 2017
 • candidați înscriși la concursul național sesiunea 2017 în județul Constanța care au obținut media de repartizare cel puțin 7(șapte)

Programare ședință publică 29 august 2017

Participă:

 • cadre didactice titulare în restrângere de activitate
 • cadre didactice titulare cu norma incompletă
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific (dosar)
 • cadre didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă în baza rezultatelor obținute la concursul național sesiunea 2016 sau 2015 (și 2014 sau 2013 pentru învățătorii care au predat fără întrerupere la aceeași clasă de elevi în perioada 01.09.2014 – 31.08.2017 respectiv 01.09.2013 – 31.08.2017, pentru finalizarea ciclului de învățământ)

Programare ședință publică 30 august 2017

Participă:

 • cadre didactice titulare în restrângere de activitate
 • cadre didactice titulare cu norma incompletă
 • cadre didactice care solicită detașare la cerere prin concurs specific (dosar) rămase nerepartizate
 • candidați înscriși la concursul național sesiunea 2017 în județul Constanța care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci)
 • candidați înscriși la concursul național sesiunea 2017 în alte județe care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) și nu au fost repartizați
 • candidați care au participat la concursul național sesiunea 2016 și/sau 2015 și au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) în profilul postului solicitat
 • candidați rămași nerepartizați după concursul național sesiunea 2017, care au susținut proba scrisă în
  profilul postului și proba practică/orală în profilul postului în data de 22 august 2017

Programare ședință publică 31 august 2017

Participă:

 • candidați care care solicită repartizare pe a doua specializare, alta decât cea la care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) la concursul național sesiunea 2017
 • cadre didactice care care solicită repartizare pe a doua specializare, alta decât cea la care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) la concursul național sesiunea 2016/2015
 • candidați care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2014, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale
 • candidați care au obținut  nota/media de repartizare cel puțin 7 (șapte) la concursurile naționale sesiunile 2013, 2012 sau 2011 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri naționale
 • candidați care care solicită repartizare pe a doua specializare, alta decât cea la care au obținut media de repartizare cel puțin 5 (cinci) la concursul național sesiunea 2014
 • candidați care care solicită repartizare pe a doua specializare, alta decât cea la care au obținut media de repartizare cel puțin 7 (șapte) la concursuri naționale sesiunile 2013/2012/2011

Cadrele didactice care doresc să participe la ședința publică din data de 31 august 2017 pentru repartizare pe a doua specializare vor completa cererea atașată (cerere a doua specializare) și o vor depune la comisia județeană în ședința publică din data de 30 august 2017.

Programare ședință publică 08 septembrie 2017

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 17.12.2016

Comisia județeană de mobilitate organizează sâmbătă, 17 decembrie 2016, începând cu ora 9.00, la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța, ședința publică de repartizare a cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată afectate de revenirea la catedrele rezervate a foștilor directori/directori adjuncți cărora le încetează detașarea în interesul învățământului în funcții de conducere.

Ședință publică 09.09.2016

În data de 09 septembrie 2016 la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța are loc repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 102 alin. (1)  și alin. (2) și  art. 103 alin. (1) din Metodologie.

La ședința publică participă:

a) cadre didactice titulare şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare, conform art. 94 alin. (5);

b) candidați repartizați în etapele anterioare cu norma incompletă, conform art. 90 sau candidaţi angajați cu contract individual pe perioadă determinată cu norma incompletă în vederea completării normei cu ore din învăţământul gimnazial conform art. 8 alin. (3);

c) candidaţi prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 98 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor.

d) candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (12).

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

PROGRAM SEDINTA PUBLICA 09.09.2016

Ședință publică 08.09.2016

În data de 08 septembrie 2016 la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța are loc repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 94 alin. (5)  și  art. 96 alin. (2) din Metodologie.

La ședința publică participă:

a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;

c) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere;

d) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90;

e) candidați repartizați după concursul naţional din sesiunea 2016 şi candidaţi repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 sau 2010 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90;

f) personal didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;

g) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;

h) personal didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;

i) personal didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.

j) candidaţi prevăzuţi la art. 84 alin. (13), în ordinea descrescătoare a punctajelor;

k) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2013 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;

l) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin nota 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2012, 2011 sau 2010, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor.

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

PROGRAM SEDINTA PUBLICA 08.09.2016

 

CONCURS JUDEȚEAN/ TESTARE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2016

CENTRE PENTRU ORGANIZAREA PROBEI SCRISE

 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 ”DIMITRIE CANTEMIR” CONSTANȚA  – personalul fără studii corespunzătoare postului

CANDIDATI FARA STUDII CORESPUNZATOARE POSTULUI

PROGRAMARE INTERVIU

 • LICEUL TEORETIC ”GEORGE CĂLINESCU” CONSTANȚA – candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă sau la probele practice de profil în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2016 ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016

CANDIDATI CU STUDII CORESPUNZATOARE POSTULUI

Accesul candidaților în săli este permis până la ora 8.30 pe baza cărții de identitate.

Repartizarea candidaților pe săli și programarea la interviu vor fi afișate la avizierul centrelor de concurs și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

CALENDAR

 • 06 septembrie 2016 – afișarea rezultatelor la centrul de concurs.
 • 06 septembrie 2016 până la ora 15.00 – depunerea contestațiilor la centrul de concurs Școala Gimnazială nr. 38 ”Dimitrie Cantemir” Constanța
 • 07 septembrie 2016 – afișarea rezultatelor finale la centrul de concurs.

REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII

REZULTATE FINALE

 

Ședință publică 02.09.2016

În data de 02 septembrie 2016 la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța are loc repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 94 alin. (5)  din Metodologie.

La ședința publică participă:

a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

b) cadrele didactice titulare prin detaşare la cerere;

c) candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90;

d) personal didactic titular care a solicitat încadrarea în cumul/regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;

e) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de cumul/plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;

f) personal didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;

g) personal didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

PROGRAM SEDINTA PUBLICA 29.08.2016

 

Sedinta publica 29 august 2016

În data de 29 august 2016 la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța are loc repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie.

La ședința publică participă:

a) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul naţional din sesiunea 2016 în judeţul în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

b) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în judeţul în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

c) candidați care au obținut cel puțin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2013 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), în ordinea descrescătoare a mediilor;

d) candidați care au obținut cel puțin nota/media 7 (şapte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2012, 2011 sau 2010 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor de repartizare.

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

PROGRAM SEDINTA PUBLICA 29.08.2016

Posturi_export_xls_28.08.2016 de afisat

Sedinta publica 26 august 2016

În data de 26 august 2016 la Liceul Teoretic ”Ovidius” Constanța are loc repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar, conform art. 90 din Metodologie.

La ședința publică participă:

a) candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (șapte) la concursul din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9), la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare

b) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017;

c) candidaţi cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul naţional din sesiunea 2016, conform art. 61 alin. (9), la nivelul judeţului în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte judeţe în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

d) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2015 şi/sau 2014 în judeţul în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

În cadrul ședinței publice de repartizare, opțiunea fiecărui candidat se exprimă în scris și se consemnează în procesul verbal al ședinței, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la ședința publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluționează.

PROGRAM SEDINTA PUBLICA 26.08.2016

← Older
1 2 3 5