Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Scroll to Top

To Top

Activități Recente

CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările  ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

  • este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
  • este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
  • este personal didactic titular în învăţământ și are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
  • are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
  • a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
  • are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
  • nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  • este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, biroul Resurse Umane, între orele 15.00 – 16.30.

Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2016 la sediul Ministerului  Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector școlar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, cât și la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0241614069, de luni până vineri, între orele 10.00 – 12.00.

Documente concurs

IMPORTANT! Probele de concurs vor avea loc în data de 22 septembrie 2016, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Știiințifice.