Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

ISJ Constanta

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat.în baza Ordinul ministrului educației nr. 4597/06.08.2021 cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul M.E. nr. 5195/03.09.2021 și a notei Ministerului Educației nr.32881/13.09.2021.
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.
(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.
(4) La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.
(5) În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.
(6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).
(7) În situațiile de la alineatele (5) și (6), comisia de organizare a concursului identifică funcțiile de conducere vacante din unitățile de învățământ care necesită respectarea condiției ca unul dintre directori să cunoască limba minorității și afișează această listă la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar, menționând că pentru funcțiile respective candidații trebuie să îndeplinească această cerință.
(8) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.
(9) Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Perioada de înscriere
Conform Anexei nr. 1 din O.M.E. 5195/2021privind Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Sesiunea 2021, candidații își vor depune dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată în perioada 15-26 septembrie 2021

OME 4597_2021 – Monitorul Oficial Partea I nr. 771Bis

OME 5195_2021

OME 5195_2021 BIBLIOGRAFIE

Procedura 204_DTI_platforma informatica concurs directori

 

LISTĂ DOCUMENTE

Fisa-postului-director-adjunct-unitate de invatamant de masa

Fisa-postului-director-CSEI

Fisa-postului-director-CSS

Fisa-postului-director-palat

Fisa-postului-director-unitate de invatamant de masa

Fisa-postului-director adjunct-CSS

Fisa-postului-director adjunct-palat

Fisa-postului-director-adjunct-CSEI

LISTA POSTURILOR VACANTE PROPUSE CA 13.09.2021(aprobata in CA 14.09.2021)

LISTA POSTURI CONCURS_2021_v.pdf

 

Informații suplimentare pot fi obținute accesând linkul disponibil la adresa:

https://www.edu.ro/informatii_metodologie_concurs_directori

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

La început de an școlar doresc să vă mulțumesc pentru optima colaborare care a definit parteneriatul nostru până în prezent. De asemenea, îmi exprim încrederea că anul școlar 2021-2022 va fi un nou prilej pentru fiecare dintre noi de a construi responsabil o școală constănțeană care înseamnă sănătate fizică, mentală și emoțională, fundament al dezvoltării echilibrate a comunității noastre.

 

Vă doresc multă sănătate, eficiență și puterea de a construi în școala dumneavoastră o echipă care să vă fie alături în soluționarea provocărilor care urmează în acest an școlar!

 

Inspector Școlar General,

prof. Sorin MIHAI

Punctaj detașare la cerere prin concurs specific

Stimați colegi,
Afișăm punctajele acordate de Comisia județeană la evaluarea dosarelor de detașare la cerere prin concurs specific- DOSARE DEPUSE IN PERIOADA 11.05.2021-17.05.2021 si 18.08.2021-19.08.2021.

PUNCTAJ COMISIA JUDETEANA

Punctaje Comisia județeană

TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE 

TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  SESIUNEA 2021
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS:
a)   depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;
Perioada: 1-2 septembrie 2021
b)   desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor;
Zilele: 3 şi 6 septembrie 2021
c)   depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale;
Perioada: 6-7 septembrie 2021

• CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIERE:
–   candidați care nu au studii corespunzătoare postului, dar care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat  (conform art. 102 din Metodologie).
• ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
2)   Cerere de înscriere la concurs
3)   Documentele precizate în cerere

Actele se vor depune în ordinea indicată într-un dosar de plastic cu șină, fără folii.
DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI ACCEPTATE.  DUPĂ DEPUNERE NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI.

Extras din Metodologia-cadru 2021-2022:
Art. 102 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.
(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase/vacante se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.
(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.
(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci).
(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestaţiile se depun la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor scrise de comisia judeţeană de soluţionare a contestațiilor . Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Hotărârile comisiei județene de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.
(8 În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.
(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului şcolar.
(10) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administrație al inspectoratului şcolar de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.

 

DOCUMENTE NECESARE

Copertă dosar

Adeverință angajat în alt domeniu

Adeverință pentru cadrele didactice netitulare participante la concurs

Cerere de înscriere

Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta

Cadrele didactice cu studii corespunzătoare postului care nu au participat la concursul naţional sau care nu au obţinut cel puţin nota 5 (cinci)  pot participa la concursul organizat de Inspectoratul Scolar Judeţean Constanța.
Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită prin decizia Inspectorului Școlar General, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și se evaluează prin note de la 10 la 1.
Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore.
Pentru a ocupa un post în anul școlar 2021-2022, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci)  la proba scrisă a concursului județean.

 • Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta:
 1. depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;

1-2 septembrie 2021

 1. organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*;

3 septembrie 2021

 1. desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;

6 septembrie 2021

 1. depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.

6-7 septembrie 2021

ACTE NECESARE:

Adeverință angajat în alt domeniu

Adeverință pentru cadrele didactice netitulare participante la concurs

Cerere de înscriere

Copertă dosar

IN ATENTIA CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, 21 IULIE

Centrul de concurs   (unitatea de învăţămănt în care se susţine proba)

 

C1: COLEGIUL NAŢIONAL ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA

str.Ştefan cel Mare nr.6, cod 900726

tel: 0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

C2: COLEGIUL NAŢIONAL ”MIHAI EMINESCU”  CONSTANŢA

str.Traian nr.19, cod 900743

tel: 0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai_eminescucta@yahoo.com

C3:LICEUL TEORETIC ”DECEBAL” CONSTANŢA

str.Gradinitei nr.4

tel:0341-405825; fax:0341-405825; liceul_decebal_ct@yahoo.com

C4: LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANŢA

al.Martisorului nr.3-5, cod 900102

tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830; liceul_lucian.blaga@yahoo.com

C5: COLEGIUL COMERCIAL “CAROL  I ” CONSTANȚA 

str.Decebal nr.15, cod 900665

tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800; secretariat@colegiulcarol.ro

 

DISCIPLINE ARONDATE:

Centrul nr. 1 – COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA  

Discipline arondate:

 • Matematică
 • Biologie
 • Învățământ preşcolar (primii 119 candidaţi, de la A la L)

Centrul nr. 2 – COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” CONSTANTA

Discipline arondate:

 • Limbi moderne
 • Limbi materne
 • Fizică
 • Chimie
 • Geografie
 • Discipline socio-umane (Gândire critică; economie, educatie antreprenoriala; filosofie, logică)
 • Istorie

 

Centrul nr. 3 – LICEUL TEORETIC “DECEBAL” CONSTANȚA  

Discipline arondate:

 • Învățământ primar
 • Discipline tehnice
 • Kinetoterapie
 • Informatică şi T.I.C.

Centrul nr. 4 – LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA” CONSTANȚA  

              Discipline arondate:

 • Limba şi literatura română
 • Limba Latină
 • Religie
 • Arte
 • Consiliere psihopedagogică
 • Psihopedagogie specială
 • Psihologie

Centrul nr. 5 – COLEGIUL COMERCIAL  “CAROL  I ” CONSTANȚA  

Discipline arondate:

 • Învățământ preşcolar (ultimii 110 candidaţi, de la M la Z )
 • Educaţie fizică

 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, 21 iulie 2021

 

 

  Accesul candidaţilor in centrele de concurs este permis pana la ora 8.15. Transmiterea plicurilor sigilate cu subiecte in sălile de concurs se realizeaza de către preşedinte şi secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnati de presedintele comisiei din centrul de concurs, astfel incat la ora 9:00 acestea sa se poata desface in prezenta candidatilor.

 

Candidatii au obligatia de a redacta lucrarea scrisa cu cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se pot realiza si cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a caror cemeala se poate sterge. Candidaţii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, sau schemele/desenele cu o linie oblica.

Pe foaia tipizată, candidatii completeaza, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind cu exactitate formularea din subiectul primit, încadrându-se în aliniamentul tipizat al foii de concurs.

Inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii, inclusiv denumiri de unităţi de învăţământ care nu au legătura cu cerintele subiectului in afara spaţiului care se sigileazii, precum si orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrarilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.

 

Candidatii nu pot avea asupra lor, in sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, posete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distantă, precum si alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfasurarea concursului in conditii de legalitate, echitate st obiectivitate. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latină sau greacă veche si planurile de conturi pentru disciplina ’’economic, administrativ, poştă’’ .

Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de concurs.

 

 

 

 

 

In intervalul orar 8.15-9.00, responsabilii de sala verifică identitatea candidaţilor pe baza de buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie, paşaport sau, in mod exceptional, pe baza permisului de conducere sau a cărţii de alegător; se va tine seama de faptul ca, in conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2020, cu modificarile si completările ulterioare, termenul de valabilitate al documentelor de identitate care au expirat inainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgentă se mentin pe toată durata stării de alertă, precum şi pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stări;

Candidatii care nu sunt prezenti in sală in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisă.

 

 

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau parasi sala decăt dace predă lucrarea, subiectul primit, ciornele şi semnează de predare. In cazuri exceptionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este insoţit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenti pană la revenirea in sala de concurs. In această situaţie, timpul alocat rezolvarii stibiectelor nu se prelungeşte.

 

Candidatii care in timpul desfasurarii probei scrise sunt surprinşi copiind, transmiţand solutii cu privire la subiecte sau avand asupra lor materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează in momentul in care sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizati pe posturi didactice/catedre in anul şcolar 2021-2022.

 

Candidatii care din motive de sănatate sunt nevoiţi sa părăsească sala de concurs, pot solicita anularea lucrării. În această situaţie se incheie un proces-verbal  semnat de responsabilul de sala si profesorii asistenti.

Candidatii care renunţă din propria iniţiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei  declaraţii  şi  pot  părăsi  sala dupa cel  puţin două ore de la deschiderea   plicului cu’ subiecte.

 

 

Candidatii nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, ori tipizate, coduri de bare sau ciorne.

 

 

 

Candidatii sigilează lucrările scrise in prezenţa responsabilului de sală, după care se aplică ştampila circulară cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocuparea a posturilor  didactice” si semnătura preşedintelui comisiei.

 

 

Dupñ ce finalizeaza redactarea lucrării, fiecare candidat numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in colţul din dreapta, in spaţiul dedicat, indicand pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu sub fomia 3/5, pentru pagina a treia, in situaţia in care candidatul a scris in total 5 (cinci) pagini. Se numerolează toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină, precum şi cele pe care sunt scrise doar cateva rânduri, partea nescrisă fiind barată de catre profesorii asistenti cu o  linie frântă în forma literei „Z”.

 

Dupa finalizarea redactării lucrărilor, candidatii predau lucrările scrise, subiectul, ciornele şi codurile de bare neutilizate  responsabilului de sală, semnează in  borderoul  de predare a lucrărilor.

 

 

COMISIA JUDEŢEANĂ DE MOBILITATE

 

 

Anunt candidati

Echipa Inspectoratului Şcolar Județean Constanța aduce un ultim omagiu celei care, prin valoarea sa profesională şi umană, a trăit în mod autentic imperativul slujirii şi al îndeplinirii datoriei: colega noastră, Mădălina Ivănescu.

 

Cu profesionalism și cu pasiune, Mădălina Ivănescu a inspirat generaţii de elevi şi de colegi, cărora le-a transmis încredere în valorile familiei și ale educației.

 

La trecerea sa și a fiului dumneaei în eternitate, în numele întregii comunități profesionale în care s-a consacrat ne exprimăm sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune familiei îndurerate.

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

← Older
1 2 3 120