Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Admin ISJ

REZULTATELE EVALUĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

Lista candidatilor admisi_respinsi la evaluarea dosarelor

Procedura privind modalitatea de comunicare a rezultatelor obținute de către candidații care participă la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Procedura comunicare rezultate concurs directori_directori adjuncti

LISTA FINALA CANDIDATI CONCURS DIRECTORI

 

Joi, 14.10.2021, ora 11.00, va avea loc selecția prin tragere la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021.

Ședința se va desfășura în sistem on-line.

 

ORDIN  pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

Ordin 5454_2021

precizări candidați

anunt_contestatii_concurs directori

model_de_contestatie

REȚEA ȘCOLARĂ 2021-2022

Unități de învățământ preuniversitar de stat și particular

Retea publica si privata 2021-2022

Programare ședință publică

Stimați colegi,

Conform Calendarului, în perioada 8-10.09.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate conform prevederilor art. 86 alin. (13), art. 103 alin. (1) şi (2)  și art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Echipa MRU

program sedinta 8-10.09

DETAȘARE TITULARI

Conform Calendarului, pe 01.09.2021, are loc înregistrarea, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru detașare la cerere prin concurs specific, conform Art. 86 (13).

Art. 86 (13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2021, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după concurs, până la data începerii cursurilor, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Pe parcursul anului şcolar aceste cadre didactice pot beneficia atât de detaşare în interesul învăţământului, cât şi de detaşare la cerere, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaților;
Termen: 1 septembrie 2021
b) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
Termen: 2 septembrie 2021
c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
Perioada: 2-3 septembrie 2021
d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării.
Termen: 6 septembrie 2021

Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
Termen: 8 septembrie 2021

În perioada 6-10 septembrie 2021 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art.84 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2021, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării.

FISA-DE-EVALUARE-MOBILITATI-2021-2022

Cerere-detasare-la-cerere-prin-concurs-specific

Coperta dosar detașare

Aviz detașare

Extras-Metodologie-detasare-la-cerere

PROGRAM ȘEDINȚE PUBLICE 02-03.09.2021

Conform Calendarului, în perioada 2-3.09.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate conform prevederilor art. 94 alin. (7) art. 96 alin. (3)  și  din Metodologie
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Pentru etapa Plata cu ora, pe baza documentelor depuse de către unitățile de învățământ în data de 01.09.2021 (până la ora 15:00), ocuparea posturilor- pentru titularii unității si pentru candidații care au primit avizul unității- se va realiza administrativ, fără a fi necesară prezența fizică a acestora în ședintă publică. Este necesară prezența fizică în ședintă publică pentru candidații care nu au aviz emis sau nu a fost comunicat de unitatea de învățământ către ISJ, în termenul indicat.

Program ședință 2-3.09.2021

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/TESTĂRII LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2021

  • Proba scrisă a Concursului județean (CALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se va desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN”  CONSTANȚA  în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

  • Proba scrisă a Testării județene (NECALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se vor desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANȚA în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

  • Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face între orele 7.30 – 8.15 pe baza B.I/C.I/Pașaport
  • Durata probei scrise pentru testarea suplinitorilor necalificați: 3 ore (interval orar 9.00-12.00). Ulterior probei scrise, începând cu ora 14.00, se va desfășura proba de interviu.
  • Durata probei scrise pentru concursul suplinitorilor calificați: 4 ore (interval orar 9.00-13.00).
  • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru.
  • Se interzice intrarea candidaţilor în sălile de concurs cu cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul și de comunicare la distanţă.
  • Înscrierea numelui candidaţilor, numelor unor unități de învățământ sau a altor nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise.
← Older
1 2 3 10