Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

Programare ședință publică

Stimați colegi,

Conform Calendarului, în perioada 8-10.09.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate conform prevederilor art. 86 alin. (13), art. 103 alin. (1) şi (2)  și art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Echipa MRU

program sedinta 8-10.09

DETAȘARE TITULARI

Conform Calendarului, pe 01.09.2021, are loc înregistrarea, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru detașare la cerere prin concurs specific, conform Art. 86 (13).

Art. 86 (13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2021, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după concurs, până la data începerii cursurilor, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Pe parcursul anului şcolar aceste cadre didactice pot beneficia atât de detaşare în interesul învăţământului, cât şi de detaşare la cerere, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaților;
Termen: 1 septembrie 2021
b) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
Termen: 2 septembrie 2021
c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
Perioada: 2-3 septembrie 2021
d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării.
Termen: 6 septembrie 2021

Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
Termen: 8 septembrie 2021

În perioada 6-10 septembrie 2021 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art.84 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2021, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării.

FISA-DE-EVALUARE-MOBILITATI-2021-2022

Cerere-detasare-la-cerere-prin-concurs-specific

Coperta dosar detașare

Aviz detașare

Extras-Metodologie-detasare-la-cerere

PROGRAM ȘEDINȚE PUBLICE 02-03.09.2021

Conform Calendarului, în perioada 2-3.09.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate conform prevederilor art. 94 alin. (7) art. 96 alin. (3)  și  din Metodologie
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Pentru etapa Plata cu ora, pe baza documentelor depuse de către unitățile de învățământ în data de 01.09.2021 (până la ora 15:00), ocuparea posturilor- pentru titularii unității si pentru candidații care au primit avizul unității- se va realiza administrativ, fără a fi necesară prezența fizică a acestora în ședintă publică. Este necesară prezența fizică în ședintă publică pentru candidații care nu au aviz emis sau nu a fost comunicat de unitatea de învățământ către ISJ, în termenul indicat.

Program ședință 2-3.09.2021

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/TESTĂRII LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2021

  • Proba scrisă a Concursului județean (CALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se va desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN”  CONSTANȚA  în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

  • Proba scrisă a Testării județene (NECALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se vor desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANȚA în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

  • Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face între orele 7.30 – 8.15 pe baza B.I/C.I/Pașaport
  • Durata probei scrise pentru testarea suplinitorilor necalificați: 3 ore (interval orar 9.00-12.00). Ulterior probei scrise, începând cu ora 14.00, se va desfășura proba de interviu.
  • Durata probei scrise pentru concursul suplinitorilor calificați: 4 ore (interval orar 9.00-13.00).
  • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru.
  • Se interzice intrarea candidaţilor în sălile de concurs cu cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul și de comunicare la distanţă.
  • Înscrierea numelui candidaţilor, numelor unor unități de învățământ sau a altor nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise.

ANGAJARE PRIN PLATA CU ORA

ANGAJARE PRIN PLATA CU ORA
Stimați colegi,
În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității, în perioada următoare se desfășoară etapa de angajare prin plata cu ora pentru cadrele didactice cu specializări în profilul postului solicitat.

Pot participa:
– cadre didactice titulare – pentru angajare în unitatea în care sunt titulare sau în altă unitate cu posturi publicate
– personal cu studii corespunzătoare angajat în alte domenii de activitate
– personal didactic pensionat
– cadre didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată – pentru angajare în unitatea cu care au contract de muncă

Notă:
1. Cadrele didactice care au participat la concursul național sesiunea 2021 și au obținut note sub 5 (cinci) nu ocupă posturi în anul școlar 2021-2022.
2. Personalul care solicită angajare prin plata cu ora trebuie să facă dovada studiilor corespunzătoare postului solicitat (specialitate + pregătire psihopedagogică), în caz contrar cererea se respinge.

Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare, in programul cu publicul al registraturii ISJ.                                                                                                           26-27  august 2021

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu, dacă este cazul;
30 august 2021

Transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare;
31 august-1 septembrie 2021

Ședinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:
a)   repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b)   repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
2-3  septembrie 2021

IMPORTANT:
Directorii unităților școlare vor transmite și lista posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate.

Adresa pentru comunicarea listei cadrelor didactice titulare în unitate angajate prin plata cu ora va fi însoțită de copii ”conform cu originalul” de pe actele de studii, certificatele de grade și cartea de identitate pentru fiecare cadru didactic.
Documentele semnate și ștampilate se depun la Registratura ISJ Constanța în data de 1 septembrie 2021, până la ora 15.00.
Notă: Nerespectarea termenului indicat pentru comunicarea hotărârilor consiliilor de administrație atrage după sine neoperarea ocupării posturilor în aplicația informatizată.

NOTA: NU SE VOR VALIDA DOSARELE INCOMPLETE

Cerere plata cu ora

Instiintare ISJ angajare plata cu ora titulari

Instiintare ISJ aviz plata cu ora

Program ședințe publice

Stimați colegi,

Conform Calendarului, în saptamana 23-27.08.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Notă. Începând cu data de 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie.

Candidatii care se incadreaza la art. 63 din Metodologie si au depus dosare in perioada din calendar, daca NU participa la alta etapa de mobilitate (ca au deja norma intreaga), nu sunt nevoiti sa se prezinte in sedinta publica, posturile acestor fiind ocupate in mod administrativ, fara prezenta fizica.

Program ședință 23august

Program ședință 24 august

Program ședință 25 august

Program ședință 26-27august

← Older
Newer →
1 2 3 4 5 25