Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

ANGAJARE PRIN PLATA CU ORA

ANGAJARE PRIN PLATA CU ORA
Stimați colegi,
În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității, în perioada următoare se desfășoară etapa de angajare prin plata cu ora pentru cadrele didactice cu specializări în profilul postului solicitat.

Pot participa:
– cadre didactice titulare – pentru angajare în unitatea în care sunt titulare sau în altă unitate cu posturi publicate
– personal cu studii corespunzătoare angajat în alte domenii de activitate
– personal didactic pensionat
– cadre didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată – pentru angajare în unitatea cu care au contract de muncă

Notă:
1. Cadrele didactice care au participat la concursul național sesiunea 2021 și au obținut note sub 5 (cinci) nu ocupă posturi în anul școlar 2021-2022.
2. Personalul care solicită angajare prin plata cu ora trebuie să facă dovada studiilor corespunzătoare postului solicitat (specialitate + pregătire psihopedagogică), în caz contrar cererea se respinge.

Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare, in programul cu publicul al registraturii ISJ.                                                                                                           26-27  august 2021

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ și acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu, dacă este cazul;
30 august 2021

Transmiterea, la inspectoratele școlare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate în regim de plata cu ora şi a rezultatelor obţinute la interviu, precum și a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare; acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare;
31 august-1 septembrie 2021

Ședinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:
a)   repartizarea candidaților conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b)   repartizarea candidaților conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
2-3  septembrie 2021

IMPORTANT:
Directorii unităților școlare vor transmite și lista posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate.

Adresa pentru comunicarea listei cadrelor didactice titulare în unitate angajate prin plata cu ora va fi însoțită de copii ”conform cu originalul” de pe actele de studii, certificatele de grade și cartea de identitate pentru fiecare cadru didactic.
Documentele semnate și ștampilate se depun la Registratura ISJ Constanța în data de 1 septembrie 2021, până la ora 15.00.
Notă: Nerespectarea termenului indicat pentru comunicarea hotărârilor consiliilor de administrație atrage după sine neoperarea ocupării posturilor în aplicația informatizată.

NOTA: NU SE VOR VALIDA DOSARELE INCOMPLETE

Cerere plata cu ora

Instiintare ISJ angajare plata cu ora titulari

Instiintare ISJ aviz plata cu ora

Program ședințe publice

Stimați colegi,

Conform Calendarului, în saptamana 23-27.08.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Notă. Începând cu data de 19 august 2021, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate etapele şi ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au, în ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționată, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice de predare şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 63 din Metodologie.

Candidatii care se incadreaza la art. 63 din Metodologie si au depus dosare in perioada din calendar, daca NU participa la alta etapa de mobilitate (ca au deja norma intreaga), nu sunt nevoiti sa se prezinte in sedinta publica, posturile acestor fiind ocupate in mod administrativ, fara prezenta fizica.

Program ședință 23august

Program ședință 24 august

Program ședință 25 august

Program ședință 26-27august

Punctaj detașare la cerere prin concurs specific

Stimați colegi,
Afișăm punctajele acordate de Comisia județeană la evaluarea dosarelor de detașare la cerere prin concurs specific- DOSARE DEPUSE IN PERIOADA 11.05.2021-17.05.2021 si 18.08.2021-19.08.2021.

PUNCTAJ COMISIA JUDETEANA

Punctaje Comisia județeană

TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE 

TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  SESIUNEA 2021
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS:
a)   depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;
Perioada: 1-2 septembrie 2021
b)   desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor;
Zilele: 3 şi 6 septembrie 2021
c)   depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale;
Perioada: 6-7 septembrie 2021

• CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIERE:
–   candidați care nu au studii corespunzătoare postului, dar care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat  (conform art. 102 din Metodologie).
• ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
2)   Cerere de înscriere la concurs
3)   Documentele precizate în cerere

Actele se vor depune în ordinea indicată într-un dosar de plastic cu șină, fără folii.
DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI ACCEPTATE.  DUPĂ DEPUNERE NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI.

Extras din Metodologia-cadru 2021-2022:
Art. 102 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.
(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase/vacante se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.
(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.
(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci).
(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestaţiile se depun la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor scrise de comisia judeţeană de soluţionare a contestațiilor . Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Hotărârile comisiei județene de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.
(8 În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.
(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului şcolar.
(10) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administrație al inspectoratului şcolar de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.

 

DOCUMENTE NECESARE

Copertă dosar

Adeverință angajat în alt domeniu

Adeverință pentru cadrele didactice netitulare participante la concurs

Cerere de înscriere

Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta

Cadrele didactice cu studii corespunzătoare postului care nu au participat la concursul naţional sau care nu au obţinut cel puţin nota 5 (cinci)  pot participa la concursul organizat de Inspectoratul Scolar Judeţean Constanța.
Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită prin decizia Inspectorului Școlar General, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și se evaluează prin note de la 10 la 1.
Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore.
Pentru a ocupa un post în anul școlar 2021-2022, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci)  la proba scrisă a concursului județean.

  • Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta:
  1. depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;

1-2 septembrie 2021

  1. organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*;

3 septembrie 2021

  1. desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;

6 septembrie 2021

  1. depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.

6-7 septembrie 2021

ACTE NECESARE:

Adeverință angajat în alt domeniu

Adeverință pentru cadrele didactice netitulare participante la concurs

Cerere de înscriere

Copertă dosar

Norme metodologice si calendar – Programul pilot “Scoala dupa Scoala”

.Ordinul 3300/19.02.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a programului pilot de tip “Scoala dupa Scoala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a, inclusiv.Norme metodologice Program Scoala dupa scoala, Calendar Program Scoala dupa scoala__

← Older
Newer →
1 2 3 4 5 24