Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Management / Strategie Institutionala

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Decizie centru special proba scrisa_site

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat.în baza Ordinul ministrului educației nr. 4597/06.08.2021 cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul M.E. nr. 5195/03.09.2021 și a notei Ministerului Educației nr.32881/13.09.2021.
Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.
(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.
(4) La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.
(5) În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.
(6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).
(7) În situațiile de la alineatele (5) și (6), comisia de organizare a concursului identifică funcțiile de conducere vacante din unitățile de învățământ care necesită respectarea condiției ca unul dintre directori să cunoască limba minorității și afișează această listă la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar, menționând că pentru funcțiile respective candidații trebuie să îndeplinească această cerință.
(8) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.
(9) Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Perioada de înscriere
Conform Anexei nr. 1 din O.M.E. 5195/2021privind Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Sesiunea 2021, candidații își vor depune dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată în perioada 15-26 septembrie 2021

OME 4597_2021 – Monitorul Oficial Partea I nr. 771Bis

OME 5195_2021

OME 5195_2021 BIBLIOGRAFIE

Procedura 204_DTI_platforma informatica concurs directori

 

LISTĂ DOCUMENTE

Fisa-postului-director-adjunct-unitate de invatamant de masa

Fisa-postului-director-CSEI

Fisa-postului-director-CSS

Fisa-postului-director-palat

Fisa-postului-director-unitate de invatamant de masa

Fisa-postului-director adjunct-CSS

Fisa-postului-director adjunct-palat

Fisa-postului-director-adjunct-CSEI

LISTA POSTURILOR VACANTE PROPUSE CA 13.09.2021(aprobata in CA 14.09.2021)

LISTA POSTURI CONCURS_2021_v.pdf

 

Informații suplimentare pot fi obținute accesând linkul disponibil la adresa:

https://www.edu.ro/informatii_metodologie_concurs_directori

 • Ordin nr. 5.454 /13.10.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021

Calendarul concursului – revizuit (principalale modificări sunt marcate cu galben)

REZULTATELE EVALUĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

Lista candidatilor admisi_respinsi la evaluarea dosarelor

Procedura privind modalitatea de comunicare a rezultatelor obținute de către candidații care participă la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Procedura comunicare rezultate concurs directori_directori adjuncti

Procedura operațională privind organizarea, desfășurarea și evaluarea probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Procedura interviu nr.34362/25.10.2021

Lista optiuni directori/directori adjuncti

LISTA FINALA CANDIDATI CONCURS DIRECTORI

 

Joi, 14.10.2021, ora 11.00, va avea loc selecția prin tragere la sorți a supraveghetorilor pentru proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea 2021.

Ședința se va desfășura în sistem on-line.

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

Rezultate finale probă scrisă după contestați_1

Rezultate concurs 28.10.2021

 

 

TRANSFERUL ELEVILOR

TRANSFERUL ELEVILOR

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar al Județului Constanța a aprobat :
• Procedura privind transferul elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar

Procedura transfer

DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE

DETAȘARE ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar al Județului Constanța a aprobat :
• Procedura operațională privind detașarea în interesul învățământului în funcțiile de conducere vacante , de director și director adjunct,  din  unitățile de învățământ preuniversitar de stat
• Lista cu funcțiile vacante de directori/ directori adjuncți în unitățile de invățământ preuniversitat de stat din județul Constanța (anexele 2 și 3)

Procedura operationala privind detasarea in functiile de conducere

Concurs de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a, în baza prevederilor O.M.E.C nr. 6201/ 16.12.2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a, şi a Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5549 din 6 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm următoarele:

– perioada de derulare a concursului: 21 decembrie 2020 – 29 ianuarie 2021
– număr de locuri alocate pentru judeţul CONSTANŢA: 40
– înregistrarea online: în perioada 21 – 27 decembrie 2020, utilizând formularul disponibil la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere
Candidații declarați admiși după etapa de selecție online vor depune dosarul cu documentele prevăzute la art. 7 din metodologia menționată, la registratura I.S.J. Constanța, după următorul program:
•   luni, 28.12.2020, între orele 09.00-12.00
•   marți, 29.12.2020, între orele 09.00-12.00
•   miercuri, 30.12.2020, între orele 09.00-12.00
•   joi, 31.12.201220, între orele 09.00-11.00
•   luni, 04.01.2021, între orele 09.00-16.30

Notă: Portofoliile pot fi transmise și prin poștă electronică la adresa: isj-cta@isjcta.ro, până în data de 4 ianuarie 2021, la ora 16.30. În acest caz numărul de înregistrare se va comunica candidatului prin poștă electronică.

Condiții de înscriere la concurs:

 • 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional
 • titular în învățământul preuniversitar/într-o unitate de învățământ și cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor
 • calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent
 • nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală
 • nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional.

Instrucţiuni legate de utilizarea aplicaţiei informatice se obţin la adresahttp://cneme.edu.ro/manual-formular-cneme.pdf.

Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online vor fi afişate la avizierul I.S.J. Constanţa şi pe site-ul: http://www.isjcta.ro.

Instructiuni

CERERE DE INSCRIERE

DECLARATIE ANEXA 3

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

OMEC-6201-16.12.2020

OMECTS_5549_6_10_2011

Metodologie_anexa_OMECTS_5549_6_10_2011

OMECTS-4838-2012

Manual formular CNEME

Rezultatele evaluării dosarelor validate în ședința CA al ISJ Constanța

 

 

ANUNȚ

Inspectoratul Școlar  Constanța va organiza concursul pentru ocuparea funcției vacante de director la Colegiul Național Pedagogic „ Constantin Brătescu” Constanța, ca urmare a punerii în executare a  Deciziei Civile nr. 285/27.05.2020 pronunţată  de Curtea de Apel în  dosarul civil nr. 2668/118/2019 

Anunt Concurs Director

Lista-documentelor-din-dosarul-de-înscriere

OMEN 3969

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți, seria a 16-a

Calendarul concursului

Condiții de înscriere la concurs

 • 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional
 • titular în învățământul preuniversitar/într-o unitate de învățământ și cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor
 • calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent
 • nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală
 • nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional.

Program de primire portofolii

 •  luni, 20.07.2020, între orele 14.00-16.30
 • marți, 21.07.2020, între orele 14.00-16.30
 • miercuri, 22.07.2020, între orele 14.00-16.30
 • joi, 23.07.2020, între orele 14.00-16.30
 • vineri, 24.07.2020, între orele 14.00-16.30
 • luni, 27.07.2020, între orele 14.00-16.30

Număr de posturi scoase la concurs: 40

Instrucţiuni legate de utilizarea aplicaţiei informatice se obţin la adresa http://cneme.edu.ro/manual-formular-cneme.pdf.
Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online vor fi afişate la avizierul I.S.J. Constanţa şi pe site-ul http://www.isjcta.ro.

ORDIN 4838

OMECTS 5549

METODOLOGIE ANEXA OMECTS 5549

MANUAL FORMULAR CNEME

INSTRUCTIUNI

DECLARATIE ART. 2

DECLARATIE ANEXA

CERERE INSCRIERE

REZULTATE OBTINUTE

CONTESTAȚII

 

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți, seria a 15-a

Calendarul concursului

Condiții de înscriere la concurs

 • 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional
 • titular în învățământul preuniversitar/într-o unitate de învățământ și cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor
 • calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent
 • nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală
 • nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional.

Program de primire portofolii

 • luni, 3.02.2020, între orele 10 – 12
 • marți, 4.02.2020, între orele 13 – 15
 • miercuri, 5.02.2020, între orele 10 – 12
 • joi, 6.02.2020, între orele 13 – 15
 • vineri, 7.02.2020, între orele 10 – 12
 • luni, 10.02.2020, între orele 10 – 12
 • marți, 11.02.2020, între orele 13 – 15
 • miercuri, 12.02.2020, între orele 10 – 12
 • joi, 13.02.2020, între orele 13 – 15
 • vineri, 14.02.2020, între orele 10 – 12

Număr de posturi scoase la concurs: 30

 

Calendarul concursului

Condiții de înscriere la concurs

 • 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional
 • titular în învățământul preuniversitar/într-o unitate de învățământ și cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor
 • calificativ “foarte bine” în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent
 • nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală
 • nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional.

Program de primire portofolii

 • luni, 3.02.2020, între orele 10 – 12
 • marți, 4.02.2020, între orele 13 – 15
 • miercuri, 5.02.2020, între orele 10 – 12
 • joi, 6.02.2020, între orele 13 – 15
 • vineri, 7.02.2020, între orele 10 – 12
 • luni, 10.02.2020, între orele 10 – 12
 • marți, 11.02.2020, între orele 13 – 15
 • miercuri, 12.02.2020, între orele 10 – 12
 • joi, 13.02.2020, între orele 13 – 15
 • vineri, 14.02.2020, între orele 10 – 12

Număr de posturi scoase la concurs: 30

Lista candidaților admiși în etapa de selecție online

Rezultatele evaluării dosarelor validate în ședința CA al ISJ Constanța

← Older
Newer →
1 2 3 4 6