Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI A CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Detaşarea personalului didactic de predare titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în Metodologie şi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare, precum și cele care devin rezervate în cadrul etapei de detașare în interesul învățământului, se ocupă de cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4) din Metodologie, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5) din
Metodologie, prin detașare în interesul învățământului.
Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) existent(ă) sau care se poate vacanta ulterior la unitatea de învăţământ primitoare până la data de 17 august 2022, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14 din Metodologie, cu avizul consiliului/ consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Personalul didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de
numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.
Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare, trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului la inspectoratul şcolar şi la unitatea de
învăţământ primitoare, conform Calendarului.
Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală, trebuie să promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin.(4)-(6) şi alin. (8) din Metodologie.
Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare/ CJRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.

Informatii cu privire la detasarea in interesul invatamantului

Acord pentru detașare în interesul învățământului

Coperta-dosar-detașare

Solicitare-detasare-interesul-invatamantului-unitate

DETAȘAREA LA CERERE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Detaşarea personalului didactic de predare titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în Metodologie şi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Tipuri de detaşare la cerere:
  a. Detaşare la cerere prin continuitate;
  b. Detaşare la cerere pe baza notei obţinute la concursul naţional;
  c. Detaşare la cerere prin concurs specific.
 • Cine participă la etapa de detaşare la cerere:
  La etapa de detaşare la cerere pot să participe următoarele categorii de personal didactic:
  a. Cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar de stat și particular;
  b. Cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, care promovează acest examen.
 • Condiţii generale şi specifice pentru detaşarea la cerere:
  În funcţie de cerinţele postului didactic solicitat şi de caracteristicile postului didactic pe care sunt titulari sau angajaţi ca debutanţi, în condiţiile art. 21 alin. (4, 6) din Metodologie, candidaţii pentru etapa de detaşare la cerere trebuie, la data depunerii dosarului:
   Să deţină avizele şi atestatele prevăzute la art.4 alin. (2) din Metodologie;
   Să solicite, susţinerea probelor orale de cunoaştere a limbii în care se face predarea, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4-5) din Metodologie;
   Să solicite, susţinerea probelor practice în profilul postului, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (6, 9, 11) din Metodologie;
  Pentru detaşarea la cerere nu se susţin inspecţii speciale la clasă. În cadrul etapei de detaşare la cerere se pot ocupa:
   Posturile vacante sau rezervate, existente în lista publică a posturilor didactice din aplicaţia informatică a ministerului educaţiei;
   Posturile rezervate care sunt eliberate în timpul şedinţei de repartizare de către alţi candidaţi care se detaşează la cerere;
   Fracţiuni de normă cu păstrarea unei fracţiuni din catedra la care candidatul este titular.
  Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
  Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare la cerere şi detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi.
  Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare la cerere, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, în condițiile prevăzute de Metodologie.
  Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detaşare la cerere catedre de educaţie tehnologică.

Informatii detasare la cerere

Fisa de evaluare

Coperta-dosar-detașare

Aviz-detașare

Adeverinta post

Cerere_detasare_la_cerere

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă

În perioada 4 aprilie – 13 mai se desfăşoară etapa de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2022, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar,
Referitor la continuitatea la suplinire conform art. 87 din Metodologie
Conform prevederilor Pct. 15) din Calendar, soluţionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019, 2018 pentru învăţători/ institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 87 din Metodologie se face conform calendarului.

2022_ACORD_DIRECTOR_COS7DEF

2022_Cerere_continuitate_Art-63_Art-87

2022_Cerere_emitere_ACORD_CA_UNITATE

2022_INSTIINTARE_ISJ_COS_MIN7_MINDEF

ADEVERINTA_STATUT_POST_COS_MIN7_MINDEF_2022

 

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

În anul școlar 2022-2023, mobilitățile personalului didactic se vor derula în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru aprobate prin OME 5.578/2021.

Metodologia-cadru privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul 2022_2023

Lista posturilor declarate vacante/rezervate pentru anul scolar 2022-2023_21 Februarie__16.30

Lista punctaje restrangere activitate

Lista punctaje completare de norma

 • Modificarea duratei CIM în durata de viabilitate a postului/catedrei

În perioada 14-21 martie 2022, se soluţionează cererile de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în baza acordurilor emise de consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ. Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ condiţii generale şi condiţii specifice, conform art 51-53 din anexa la OME 5578/2021.

Durata Viabilitatii Postului_Cerere_adresata_CA_unitate

Durata Viabilitatii Postului_Cerere_adresata_ ISJ

Precizări privind modificarea DVP

2022_ACORD_REFUZ_DIRECTOR_ANGAJARE_DVP

Lista actualizata a posturilor 14.03.2022

 • Pretransferul personalului didactic de predare. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.

În perioada 22.03.2022-20.04.2022 se desfășoara etapa de pretransfer a personalului didactic de predare și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.Atașat găsiți următoarele documente:
1. precizări privind derularea etapei de pretransfer a personalului didactic de predare și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră (VĂ ROG SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE!)
2. cerere pt depunere dosar la ISJ
3. cerere pentru depunere dosar la unitatea școlară pentru obținerea acordului
4. cerere pt ISJ pretransfer prin schimb de posturi
5. adeverință privind situația postului (pct. 3 și 10 din cererea pt ISJ) – se depune o singură dată la dosar la pct. 3
6. model raport comisie de mobilități școală
7. acord emis de unitatea de învățământ
8. înștiințare către ISJ cu acordurile emise
9. coperta dosar pretransfer
10. declarație director

Toate dosarele vor fi însoțite de OPIS semnat pe fiecare pagină în dublu exemplar.

PROGRAM PRIMIRE DOSARE:
Marti, 22.03.2022: 12.00 – 15.00
Miercuri, 23.03.2022: 11.00 – 15.00
Joi, 24.03.2022: 12.00 – 16.00
Vineri, 25.03.2022: 10.00 – 13.00

Lista-actualizata-a-posturilor-22.03.2022

 • Condiții specifice avizate pentru anul școlar 2022-2023
 1. condiții specifice avizate 2022-2023 COLEGII
 2. condiții specifice avizate 2022-2023 GRĂDINIȚE-1-8
 3. condiții specifice avizate 2022-2023 GRĂDINIȚE-9-16
 4. condiții specifice avizate 2022-2023 LICEE TEHNOLOGICE-1-11
 5. condiții specifice avizate 2022-2023 LICEE TEHNOLOGICE-12-23
 6. condiții specifice avizate 2022-2023 LICEE TEORETICE
 7. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-1-10
 8. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-11-20
 9. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-21-30
 10. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-31-38
 11. condiții specifice avizate 2022-2023 CȘEI+PALAT

Programare ședință publică

Stimați colegi,

Conform Calendarului, în perioada 8-10.09.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate conform prevederilor art. 86 alin. (13), art. 103 alin. (1) şi (2)  și art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Echipa MRU

program sedinta 8-10.09

DETAȘARE TITULARI

Conform Calendarului, pe 01.09.2021, are loc înregistrarea, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru detașare la cerere prin concurs specific, conform Art. 86 (13).

Art. 86 (13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2021, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după concurs, până la data începerii cursurilor, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Pe parcursul anului şcolar aceste cadre didactice pot beneficia atât de detaşare în interesul învăţământului, cât şi de detaşare la cerere, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaților;
Termen: 1 septembrie 2021
b) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
Termen: 2 septembrie 2021
c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
Perioada: 2-3 septembrie 2021
d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării.
Termen: 6 septembrie 2021

Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
Termen: 8 septembrie 2021

În perioada 6-10 septembrie 2021 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art.84 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2021, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării.

FISA-DE-EVALUARE-MOBILITATI-2021-2022

Cerere-detasare-la-cerere-prin-concurs-specific

Coperta dosar detașare

Aviz detașare

Extras-Metodologie-detasare-la-cerere

PROGRAM ȘEDINȚE PUBLICE 02-03.09.2021

Conform Calendarului, în perioada 2-3.09.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate conform prevederilor art. 94 alin. (7) art. 96 alin. (3)  și  din Metodologie
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Pentru etapa Plata cu ora, pe baza documentelor depuse de către unitățile de învățământ în data de 01.09.2021 (până la ora 15:00), ocuparea posturilor- pentru titularii unității si pentru candidații care au primit avizul unității- se va realiza administrativ, fără a fi necesară prezența fizică a acestora în ședintă publică. Este necesară prezența fizică în ședintă publică pentru candidații care nu au aviz emis sau nu a fost comunicat de unitatea de învățământ către ISJ, în termenul indicat.

Program ședință 2-3.09.2021

← Older
1 2 3 5