Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

CONCURS NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE AN ȘCOLAR 2020-2021

LEGISLAȚIE

 

În atenţia candidaţilor înscriși la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate 2020 :

 • proba scrisă a concursului național începe în data de 29.07.2020, la ora 9.00 și dureză 4 ore.
 • candidații vor avea acces în centrul de examen miercuri, 29 iulie 2020, în intervalul orar 7.15 – 8.15. În contextul situației epidemiologice actuale și al măsurilor obligatorii de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu  SARS Cov2 se va asigura un flux de intrare de 20-25 candidați/10 minute. Candidații sunt rugați să păstreze regulile de distanțare socială (minim 2 metri între oricare două persoane apropiate). În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 847/2020, candidații vor intra în centrul de examen purtând mască de protecție. La intrarea în centrul de concurs se va face triaj epidemiologic (măsurarea temperaturii corpului) și se va face dezinfectarea obligatorie a mâinilor. Candidații care au o temperatură corporală ce depășește 37,3 grade Celsius NU vor avea acces în centrele de concurs.
 • Rezultatele se afișează marți, 4 august 2020, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrul de concurs.
 • Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța marți, 4 august 2020, în intervalul orar 9.00- 21.00 și miercuri, 5 august 2020, în intervalul orar 9.00-12.00. Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 12.00, în data de 5 august 2020, pe adresa de email mruisjct@gmail.com , situaţie în care candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.
 • Rezultatele finale se afișează marți, 11 august 2020, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrul de concurs.
 • Instrucțiuni candidațiInstrucțiuni candidați 2020

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

STIMAȚI COLEGI,

Astăzi, 17.07.2020, pe site-ul  TITULARIZARE 2020, se vor  afișa  datele de înscriere ale candidaților.

AVEȚI OBLIGAȚIA de a va verifica toate datele de înscriere care vă vizează. Acolo unde este cazul, solicitați (în scris) corectarea datelor, la adresa de email mruisjct@gmail.com, cel târziu până pe 22 iulie 2020, ora 15.00.
Echipa MRU

 

Ca urmare a Adresei MEC nr. 31963/13.07.2020, venim cu următoarele precizări:

 • Adresa de e-mail dedidată concursului național de titularizare, sesiunea 2020 este următoarea: mruisjct@gmail.com Candidații pot trimite pe această adresă dosare / cereri de înscriere, contestații și alte solicitări privind organizarea și desfășurarea concursului.
 • Candidații se pot înscrie la concurs într-un singur județ, acolo unde vor susține și proba scrisă. Dacă doresc ocuparea unui post în alt județ decât cel în care au susținut examenul, candidații depun, în perioada 6-7 august 2020, o cerere la inspectoratul școlar al județului unde solicită post, precum și o înștiințare, în scris, la inspectoratul școlar al județului în care au susținut proba scrisă.
 • Candidații care au depus cereri în  perioada 6-7 august în vederea repartizării în alt judet și care nu s-au repartizat, au dreptul de a participa ulterior la ședintele de repartizare organizate începând cu 18 august 2020 în judetul în care au susținut proba scrisă.
 • 17 iulie 2020 – publicarea datelor de înscriere ale candidaților, pe pagina de web a Ministerului Educației și Cercetării, precum și pe site-ul I.S.J. Constanța.
 • În perioada 17-22 iulie 2020, candidații au obligația să verifice corectitudinea datelor de însciere și să semnaleze, în scris, pe adresa de e-mail mruisjct@gmail.com, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15:00, eventualele neconcordanțe, pentru a putea fi remediate. Netransmiterea unei astfel de solicitări conduce la concluzia că datele publicate sunt corecte și complete.
 • Toate avizele anexate la cererile de înscriere (învățământ particular, liceu pedagogic, culte, alternative educaționale, M.Ap.N, etc) trebuie să menționeze faptul că au fost emise în vederea ocupării de posturi / catedre pentru anul școlar 2020-2021.
 • Probele orale se desfășoară în data de 20 iulie 2020, după un program ce va fi afișat ulterior.
 • Candidații care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi / catedre cu predare în limbile minorităților naționale, susțin o probă orală eliminatorie de cunoaștere a limbii respective (excepții: candidații titulari deja pe posturi similare, candidații pentru posturi din învățământul primar și preșcolar, candidații care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea limba minorității respective, candidații care au făcut studiile în limba minorității respective).
 • Pentru candidații care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii, media de la licență / bacalaureat, se va considera ca medie nota 5 (cinci).
 • ANUNT DOSARE MRU

 

 • Reluare   Calendar mobilități 2020-2021
 • Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învățământ
 • a) înregistrarea, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere a candidaților la concursul naţional, sesiunea 2020, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020/absolvenții 2020 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic; verificarea și avizarea dosarelor de înscriere a candidaților de către comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului;
  Perioada: 9-16 iulie 2020
 • Notă: Cadrele didactice titulare a căror reducere de activitate se constată până la data de 8 iulie 2020 pot depune, în perioada 9-16 iulie 2020, cereri în vederea soluţionării reducerii de activitate, însoţite de documentele justificative.
 • b) afișarea, pe site-ul inspectoratelor școlare, a datelor de înscriere ale candidaților la concursul naţional, sesiunea 2020, înregistrate în sistemul informatic;
  Termen: 17 iulie 2020
 • c) verificarea şi, după caz, corectarea, în sistemul informatic, a unor date de înscriere ale candidaţilor;
  d) organizarea și desfășurarea, la nivelul inspectoratului școlar, a probelor orale/intensiv/bilingv;
  Perioada: 17-21 iulie 2020
 • Notă: 1) În perioada 17-21 iulie 2020 pot susține probe orale/intensiv/bilingv și cadrele didactice titulare aflate în reducere de activitate nesoluționată, precum și cadrele didactice titulare solicitate pentru detașare în interesul învățământului.
  2) Candidații care observă erori în datele de înscriere afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 15.00.
 • e) afișarea, pe site-ul și la avizierele inspectoratelor școlare, a:
  (i) listei candidaților înscriși;
  (ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscrise la concursul național, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor art. 62 alin. (13)din Metodologie şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;
  (iii) rezultatelor la probele orale/intensiv/bilingv;
 • Rezulatate probă orală
 • Rezultate proba orală – detașare
 • Termen: 22 iulie 2020
 • f) desfășurarea probei scrise;
   28 iulie 2020
 • g) comunicarea rezultatelor inițiale;
   4 august 2020
 • h) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;
       4-5 august 2020
 • Notă: Contestațiile pot fi transmise și prin poștă electronică până la ora 12:00, în data de 5 august 2020, situație în care candidatul anexează la contestația transmisă și cartea/buletinul/adeverința de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poștă electronică și prin afișare pe site-ul inspectoratului școlar.i) soluționarea contestațiilor;
   5-10 august 2020
  j) comunicarea rezultatelor finale;
  11 august 2020
 • ANUNȚ IMPORTANT: În conformitate cu prevederile OUG nr. 70/14.05.2020:
  • concursul constă în probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării
 • Înscrierea candidaților
  • Se va realiza la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, după următorul program:
  • Data/Ora Disciplina de concurs Accesul candidaților
   Joi, 09.07.2020  orele 10.00-15.00 Matematica Intrarea principală
   Informatică și TIC Intrarea principală
   Biologie Intrarea laterală
   Chimie Intrarea laterală
   Fizica Intrarea laterală
   Educație tehnologică Intrarea laterală
   Religie Intrarea laterală
   Vineri, 10.07.2020  orele

   9.00-13.00

   Economie Intrarea principală
   Educație  antrprenorială Intrarea principală
   Filosofie/Logică Intrarea principală
   Sport Intrarea principală
   Arte Intrarea principală
   Istorie Intrarea laterală
   Geografie Intrarea laterală
   Psihologie Intrarea laterală
   Educație  socială Intrarea laterală
   Cultura civică Intrarea laterală
   Luni, 13.07.2020 orele 9.00-16.00 Invățători Intrarea principală
   Educatoare Intrarea laterală
   Marți, 14.07.2020  orele 9.00-16.00 Limba și literatura română Intrarea principală
   Limbi moderne Intrarea principală
   Limba latină Intrarea principală
   Limbi materne Intrarea principală
   Consiliere psihopedagogică Intrarea principală
   Psihopedagogie specială Intrarea principală
   Discipline tehnice Intrarea principală
  • Online pe adresa  isj-cta@isjcta.ro
  • Candidații depun cereri-tip de înscriere (secțiunea Documente candidați) completate corespunzător, cu majuscule, însoțite de documentele prevăzute, după caz, până pe data de 16.07.2020 orele 19.00. După înregistrare, dosarele nu mai pot fi completate ulterior.
  • IMPORTANT: Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu care au înscrisă pe diplomă specializarea corespunzătoare postului didactic solicitat, în concordanță cu Centralizatorul, și care prezintă avizele și atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice care necesită avize și atestate, conform Metodologiei.
  • Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, cererea-tip însoțită de:
   • documente în completarea dosarului depus în anii anteriori: acte de studii (numai dacă sunt în plus față de cele depuse în sesiunile anterioare și înregistrate în aplicația informatizată), certificate care atestă obținerea de grade didactice (numai dacă s-a obținut un grad didactic de la depunerea dosarului anterior), acte de identitate/privind schimbarea numelui (numai dacă este cazul)
   • documente cu referire la sesiunea curentă: adeverința de vechime efectivă în învățământ, copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților / copie de pe carnetul de muncă dacă a fost angajat(ă) anterior anului 2012, avize/atestate necesare pentru ocuparea postului (dacă este cazul), avizul/adeverința medical(ă) din care să rezulte că sunt apți pentru a preda în învățământ, adeverințe din care să rezulte că nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, declarație pe propria răspundere, cazier judiciar, certificat de integritate comportamentală
  • Candidații cu statut de titular/angajat pe perioada de viabilitate a postului care se înscriu la concurs anexează obligatoriu adeverința privind situația postului eliberată de unitatea de învățământ unde sunt titulari/angajați
  • Candidații cu statut de titular care se înscriu la concurs anexează avizul de detașare eliberat de unitatea de învățământ în care sunt titulari
  • Calculul mediei de departajare
 • Validarea fișelor de înscriere
  • În mod excepțional, absolvenții promoției 2020 (studii medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat sau departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în ziua susținerii probei scrise.
  • Notă: Absolvenții promoției 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
 • Organizarea și desfășurarea probelor orale  
 • PROBA PRACTICĂ/ORALĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU CLASE SPECIALE – LIMBI STRĂINE CU PROGRAM INTENSIV ŞI BILINGV SAU DIN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT AVÂND CLASE/GRUPE CU PREDARE ÎN ALTĂ LIMBĂ DECÂT ACEEA ÎN CARE CANDIDAŢII ŞI-AU EFECTUAT STUDIILE-
 • PROBA ORALA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE PRIN DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI

 

 

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE

 

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARI

 

MODELE DE SUBIECTE (SUBIECTE ANII ANTERIORI)

 

PROBA SCRISĂ  29.07.2020, orele 09.00

 • ANUNȚ IMPORTANT: Toți candidații din promoția 2020 vor prezenta la intrarea in centrul de examen ADEVERINȚA de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică pentru validarea fișei de înscriere.
 • Repartizarea candidaților
 • Accesul candidaților în centrele de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul orar 7,15 – 8,15. 
 • Este INTERZIS accesul candidaților în sălile de concurs cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, aparate electronice de calcul, telefoane mobile și orice mijloace de comunicare la distanță.
 • Subiecte și bareme
  • http://subiecte.edu.ro/2020/titularizare/Subiecte_si_bareme/
 • Rezultatele se afișează la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrele de concurs.
 • Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.
 • Potrivit Procedurii privind desfățurarea activităților din centrele de evaluare și contestații organizate în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor din
  unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, înregistrată cu nr. 31795 /07.07.2020:
  ”În contestație candidatul precizează următoarele informații: județul, numărul și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon și denumirea uneia dintre instituțiile / unitățile de învățământ absolvite”
 • Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța marți, 4 august 2020, în intervalul orar 9.00- 21.00 și miercuri, 5 august 2020, în intervalul orar 9.00-12.00. Contestaţiile pot fi transmise şi prin poştă electronică până la ora 12.00, în data de 5 august 2020, pe adresa de email mruisjct@gmail.com , situaţie în care candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Numărul de înregistrare se comunică candidatului prin poştă electronică şi prin afişare pe site-ul inspectoratului şcolar.
 • Rezultatele finale se afișează la Inspectoratul Școlar Județean Constanța.