Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2020

LEGISLAȚIE

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • ANUNȚ IMPORTANT: În conformitate cu prevederile OUG nr. 70/14.05.2020:
  • concursul constă în probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației și Cercetării
 • Înscrierea candidaților
  • 18-29 iunie: la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Str. Mihai Eminescu nr. 11
  • Candidații depun cereri-tip de înscriere (secțiunea Documente candidați) completate corespunzător, cu majuscule, însoțite de documentele prevăzute, după caz. După înregistrare, dosarele nu mai pot fi completate ulterior.
  • IMPORTANT: Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu care au înscrisă pe diplomă specializarea corespunzătoare postului didactic solicitat, în concordanță cu Centralizatorul, și care prezintă avizele și atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice care necesită avize și atestate, conform Metodologiei.
  • Candidații care au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, cererea-tip însoțită de:
   • documente în completarea dosarului depus în anii anteriori: acte de studii (numai dacă sunt în plus față de cele depuse în sesiunile anterioare și înregistrate în aplicația informatizată), certificate care atestă obținerea de grade didactice (numai dacă s-a obținut un grad didactic de la depunerea dosarului anterior), acte de identitate/privind schimbarea numelui (numai dacă este cazul)
   • documente cu referire la sesiunea curentă: adeverința de vechime efectivă în învățământ, copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților / copie de pe carnetul de muncă dacă a fost angajat(ă) anterior anului 2012, avize/atestate necesare pentru ocuparea postului (dacă este cazul), avizul/adeverința medical(ă) din care să rezulte că sunt apți pentru a preda în învățământ, adeverințe din care să rezulte că nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați și nici pe parcursul anului școlar în curs cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, declarație pe propria răspundere, cazier judiciar, certificat de integritate comportamentală
  • Candidații cu statut de titular/angajat pe perioada de viabilitate a postului care se înscriu la concurs anexează obligatoriu adeverința privind situația postului eliberată de unitatea de învățământ unde sunt titulari/angajați
  • Candidații cu statut de titular care se înscriu la concurs anexează avizul de detașare eliberat de unitatea de învățământ în care sunt titulari
  • Calculul mediei de departajare
 • Validarea fișelor de înscriere
  • 1 iulie: afișarea pe site-ul inspectoratului școlar a datelor de înscriere înregistrate în sistemul informatic ale candidaților înscriși la concurs
  • Notă: Candidații care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până cel târziu la data de 9 iulie 2020.
  • 1-9 iulie: corectarea datelor de înscriere în sistemul informatic, la solicitarea candidaților, dacă este cazul
  • În mod excepțional, absolvenții promoției 2020 (studii medii/postliceale/universitare de
   licență/universitare de masterat sau departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în ziua susținerii probei scrise.
  • Notă: Absolvenții promoției 2020 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.
 • Organizarea și desfășurarea probelor orale eliminatorii
  • 1-9 iulie
 • Afișarea pe site-ul inspectoratului școlar
  • lista candidaților înscriși la concurs
  • lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul național care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate și a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice
  • rezultatele la probele orale
 • Proba scrisă
  • 15 iulie

 

DOCUMENTE CANDIDAȚI

 

LISTA POSTURILOR VACANTE/REZERVATE

 • Lista posturilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată
 • Lista posturilor pentru angajare pe perioadă determinată

 

ȘEDINȚE PUBLICE DE REPARTIZARE

 • Ședință publică 29 iulie – participă cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul național, sesiunea 2020 și au obținut min. nota 7 (șapte) la proba scrisă – se pot ocupa numai posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate aceste cadre didactice, în condițiile în care consiliile de administrație ale unităților de învățământ au confirmat, prin adresă scrisă, că posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimată de cel puțin 4 (patru) ani școlari și pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată
  • Program ședință publică
 • Ședință publică 30-31 iulie – participă toți candidații, indiferent de statutul acestora, care au obținut min. nota 7 (șapte) la proba scrisă – se pot ocupa numai posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (vacante, complete, viabilitate 4 ani)
  • Program ședință publică
 • Ședință publică 3-4 august – participă numai candidații titulari la data înscrierii care au obținut min. nota 7 (șapte) la inspecția specială/proba practică (în județul Constanța) și la proba scrisă (indiferent de județ) – se pot ocupa numai posturi publicate, indiferent de viabilitate
  • Program ședință publică

 

MODELE DE SUBIECTE (SUBIECTE ANII ANTERIORI)

 

PROBA SCRISĂ 

 • Centre de concurs
 • Repartizarea candidaților
 • Accesul candidaților în centrele de concurs pentru proba scrisă se face în intervalul 8.00 – 8.45.
 • Este INTERZIS accesul candidaților în sălile de concurs cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, aparate electronice de calcul, telefoane mobile și orice mijloace de comunicare la distanță.
 • Subiecte și bareme
  • http://subiecte.edu.ro/2020/titularizare/Subiecte_si_bareme/
 • Rezultatele se afișează la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrele de concurs.
  • Rezultate înainte de contestații
 • Contestațiile se depun la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța.
 • Rezultatele finale se afișează la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la centrul de concurs, și rămân afișate cel mult 30 de zile.
  • Rezultate finale